Информационни систeми в управлeниeто

Програмата подготвя висококвалифицирани специалисти с умения да ръководят комплексни проекти за управление на информационните потоци. Фокусът е насочен към овладяване на задълбочени знания и компетенции в областта на комуникациите, управлението, организационните изследвания и информационните системи. Развиват се практически умения за проектиране на схеми и структури за информационно осигуряване, разработване на стратегии за комуникация, управление на информационни проекти, описание и анализ на информационните потоци и процеси в организациите

Форма на обучение: 

Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и икономически компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на информационните системи в управлението
 • Управление на информацията
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Компетентности в областта на цифровите технологии (дигитални компетенции)
 • Изследователска методология и аналитично мислене

 

Кариерно развитие

 • Индустрия
 • Публичен сектор
 • Социална икономика
 • Финансов сектор

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Основи на информационните системи/ ECTS 6
 • Организационно поведение/ ECTS 6
 • Интернет право/ ECTS 6

Избираеми

 • Стратегическо управление/Управление на риска/ ECTS 6
 • Управление на иновациите/ Инвестиционен мениджмънт/ ECTS 6

Семестър 2

 • Управление на данните/ ECTS 6
 • Комуникации и мрежи/ ECTS 6
 • Управление на  проекти за инф. системи/ ECTS 6
 • Системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) / ECTS 6
 • Управленско консултиране/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение