Управлeниe на проeкти

Бизнес проектът по своята същност е нещо новаторско, което предизвиква цялото ти въображение, но изисква и систематизирани широки бизнес познания. Той е ограничен във времето и пространството и успехът му зависи от уменията за прогнозиране, планиране и добре развити организационни качества. Той е комплексен и обхваща различни сфери от дейността на фирмата, което предполага изградена способност за работа в екип с широк кръг специалисти. Като всяко ново нещо той е свързан с рискове, които могат да бъдат преодолени само чрез висока мотивация и знания.

Знанията и уменията за управление на проекти са естествена и задължителна част от подготовката на съвременните ръководители. Световната икономиката се развива в среда на ограничени ресурси, растяща технологична динамика и глобални влияния върху пазарите, което е причина за търсенето на професионалисти с отворени умове и широки сърца, готови да поемат предизвикателствата.

  Знания и компетенции

Програмата е изградена върху системния подход за разработване и управление на проекти. Съдържанието й е изцяло съобразено с актуалните световни стандарти в областта на управлението на проекти, с изискванията на Американския институт по управление на проекти (PMI-PMBOK) и стандарт ISO 10006:2003. Акцентира върху комуникациите в рамките на организационната структура, управлението на разходите, променливите и риска и администрирането на проекта. С особено внимание ще разгледате съвременните техники, прилагани в тези области. Ще проучите индивидуалното и корпоративното поведение и култура в рамките на организацията и как те се отнасят в международен контекст.

Ще придобиете задълбочени академични знания за съвременните подходи и методи за управление на организациите и проектите. Ще се научите реалистично и последователно да планирате проектните дейности, да управлявате разходите и комуникациите в организацията, да управлявате промените и риска. Ще формирате умения за използване на цифровите технологии в управлението на проекти, аналитично мислене и способност за адекватно прилагане на придобитите знания. Ще изградите социални и комуникативни компетенции, систематизирани знания за потребителската психология и междукултурните различия.

  Форма на обучение: 

 Дистанционна

  Език на преподаване

 Български

  Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 90

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение. 

 

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението 
 • Предприемачество
 • Въведение в управлението на проекти
 • Управление на екипи  
 • Планиране и контрол при управлението на проекти
 • Финансиране и отчитане на проекти
 • Управление на международни проекти
 • Управление на разходите
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на риска
 • Управление на качеството
 • Администриране на проекти
 • Управление на договорите и подизпълнителите

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение