Управлeниe на проeкти

Бизнес проектът по своята същност е нещо новаторско, което предизвиква цялото ти въображение, но изисква и систематизирани широки бизнес познания. Той е ограничен във времето и пространството и успехът му зависи от уменията за прогнозиране, планиране и добре развити организационни качества. Той е комплексен и обхваща различни сфери от дейността на фирмата, което предполага изградена способност за работа в екип с широк кръг специалисти. Като всяко ново нещо той е свързан с рискове, които могат да бъдат преодолени само чрез висока мотивация и знания. Съвременните проучвания показват, че над 70% от новостартиращите проекти срещат сериозни проблеми, а почти 30% не могат да се преборят с тях и се провалят.

Способността правилно да се дефинира, планира, организира и управлява проект, от нещо необичайно до скоро, днес се превръща в основна нужда за всяка фирма. Знанията и уменията за управление на проекти са естествена и задължителна част от подготовката на съвременните ръководители. Световната икономиката се развива в среда на ограничени ресурси, растяща технологична динамика и глобални влияния върху пазарите, което е причина за търсенето на професионалисти с отворени умове и широки сърца, готови да поемат предизвикателствата.

  За кого е подходяща нашата магистърска програма по Управление на проекти?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в управлението на проекти: ръководители на проекти и членове на проектни екипи, консултанти, предоставящи услуги в сферата на управлението на проекти, собственици на малък и среден бизнес.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

  Защо да изберете нашата програма по Управление на проекти?

В рамките на тази магистърска програма ще  проследите целия процес на проекта – иницииране, планиране, изпълнение, администриране, контролиране и завършване.

Програмата е изградена върху системния подход за разработване и управление на проекти. Съдържанието й е изцяло съобразено с актуалните световни стандарти в областта на управлението на проекти, с изискванията на Американския институт по управление на проекти (PMI-PMBOK) и стандарт ISO 10006:2003. Акцентира върху комуникациите в рамките на организационната структура, управлението на разходите, променливите и риска и администрирането на проекта. С особено внимание ще разгледате съвременните  техники, прилагани в тези области. Ще проучите индивидуалното и корпоративното поведение и култура в рамките на организацията и как те се отнасят в международен контекст.

  Придобивани компетенции

Тази програма е структурирана така, че да ви позволи да се развивате едновременно както професионално, така и като личности. Нашият подход, ориентиран към студента, постоянно подхранва вашите желания и умения, гарантиращи  успех на работното място.

Ще придобиете задълбочени академични знания за съвременните подходи и методи за управление на организациите и проектите. Ще развиете усет към новото и иновативното и изследователска страст.  Ще се научите реалистично и последователно да планиратежпроектните дейности, да управлявате разходите и комуникациите в организацията, да управлявате промените и риска. Ще формирате умения за използване на цифровите технологии в управлението на проекти, аналитично мислене и способност за адекватно прилагане на придобитите знания. Ще изградите социални и комуникативни компетенции, систематизирани знания за потребителската психология и междукултурните различия.

  Кариерно развитие

Целта на магистърската програма по Управление на проекти е да подготви специалисти с широки академични знания и изградени ключови умения за професионална изява като ръководители и експерти.

Нашите завършили студенти избират кариера като  консултанти по управление на проекти в публичния и частния сектор, в научно-изследователски институти и развойни звена, ръководители на консултантски фирми по управление на проекти, в държавни, общински и обществени институции, банки и инвестиционни дружества.

  Форма на обучение: 

 Дистанционна/ онлайн

  Език на преподаване

 Български

  Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение. 

 

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Въведение в управлението на проекти/ ECTS 6
 • Управление на организацията/ ECTS 6
 • Управление на разходите/ ECTS 6
 • Управление на комуникациите/ ECTS 6
 • Планиране и контрол при управлението на проекти/ ECTS 6

Семестър 2

 • Процеси и системен подход при управление на проекти/ ECTS 6
 • Управление на промените при проекти/ ECTS 6
 • Проекти и междукултурни различия/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на риска/Управление на качеството/ ECTS 6
 • Администриране на проекти/Управление на договорите и подизпълнителите/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

МВБУ обявява допълнителен прием за магистърска програма Управление на проекти за академичната 2019-2020 година

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение