Управлeниe на публичния сeктор

Магистърската програма е предназначена за притежаващите бакалавърска степен в областта на икономиката, бизнес администрацията и социалните науки с професионален опит и очаквания за развитие на кариерата в международни организации или публичния сектор. Програмата е насочена към осигуряване на кадри за постигане на устойчиво развитие на услугите в публичния сектор, в т.ч. повишаване способностите за концептуално осмисляне на процеса на реформиране в публичното управление, повишаване на чувствителността към възможни политически и социални влияния върху средата, прилагане на принципите на модерното публично управление и създаването на политики

Форма на обучение:

 Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на публичния сектор
 • Лидерство
 • Изграждане и работа в екип
 • Разрешаване на конфликти
 • Социални, междукултурни и комуникативни компетенции
 • Аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Публичен сектор
 • Социални дейности
 • Централна и регионална администрация

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Практика и теория на съвременния мениджмънт/ ECTS 6
 • Икономика на публичния сектор/ ECTS 6
 • Управление на проекти в публичния сектор/ ECTS 3
 • Маркетинг на публичните услуги/ ECTS 3
 • Административно устройство на държавната и местната власт/ ECTS 6
 • Местна администрация и местно самоуправление/ ECTS 3

Избираеми

 • Стопанските политики в публичния сектор/Семинар "Политики и практики в развитието на публичния сектор"/ ECTS 3

Семестър 2

 • Данъчно право/ ECTS 6
 • Семинар "Тенденции в развитието на публичните правоотношения"/ ECTS 3
 • Теория на финансите/ ECTS 6
 • Семинар: „Бъдеще на публичния мениджмънт/ ECTS 3

Избираеми

 • Данъчен процес / Правна регламентация на публичните вземания в ЕС/ ECTS 3
 • Публични финанси/Финансово управление и контрол в публичния сектор/ ECTS 6
 • Публични политики  по заетостта и безработицата/Осигурителни схеми/ ECTS 3

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение