Управлeниe на туризма

Хората имат все по-голям избор за заниманията си през свободното време. В резултат на това явленията „свободно време“ и „туризъм“ стават все по-сложни. Специалистите в сектора отбелязват, че най-важното днес е да се създаде незабравимо преживяване - да се реагира правилно на индивидуализацията на обществото и на все по-критичните клиенти. Поради тази причина създадохме академична магистърска програма, която се основава на знанията и експертизата на различни бизнес дисциплини. Поставихме акцента върху устойчивия подход към отдиха и туризма и въздействието му върху околната среда и качеството на живот на хората. Нашите студентите се стимулират да мислят творчески за бъдещата насока на индустрията, да задълбочават професионалните си знания и да откриват нови възможности за кариерно и личностно развитие.

  За кого е подходяща магистърската програма по Управление на туризма?

За всички, които се вълнуват от възможността да изградят успешна мениджърска кариера в туристическия сектор.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

  Защо да изберете нашата програма по Туризъм?

Програмата ни по Туризъм отрежда на МВБУ престижното 2-ро място в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Програмата се характеризира с широка академична база, основана на погледа в миналото, настоящето и бъдещето. Ще изследвате установената теория, текущите казуси, които стоят пред сектора и съвременните проблеми. Върху солидната теоретична основа ще използвате своите изследователски способности, за да получите възможно най-добрата подготовка. За да си осигурите перспектива за бъдещото, ще развивате сценарии за политиката и планирането на туризма. Ще се фокусирате върху придобиването на знания и умения в областта на консултирането и управлението на основни туристически дейности – стратегическото управление на туристическата дестинация, маркетинг на дестинацията, публично финансиране на проекти в областта на туризма и управление на качеството на туристическия продукт.  Програмата включва лекции, решаване на казуси, проекти, експертно консултиране. Очакваме студентите да бъдат силно ангажирани със собственото си образование, да работят целенасочено и самостоятелно.

 Придобивани компетенции

Тази програма ще ви позволи да придобиете търсени от индустрията знания и умения, за да се отличите в кариерата, да изследвате нови места и възможности, да развиете своя управленски опит.

Програмата ще повиши и стимулира Вашата креативност, ще развие уменията Ви да вземате стратегически решения напълно самостоятелно и ще Ви подготви да посрещнете трудностите на динамичната международна среда. Ще придобиете солидни знания и управленски умения в области като организационно управление, финанси, стратегически анализ, маркетинг.

Завършилите програмата по туризъм работят в компании, в които близкия контакт с потребителите е много важен. Нашите възпитаници знаят, че обслужването на клиентите е ключът към успеха – и на лично ниво, и в контекста на големия бизнес.

 Кариерно развитие

Магистърската програма по Управление на туризма подготвя студентите да започнат кариера в рамките на развиващ се и устойчив икономически сектор. Разнообразието от теми, които покриват бизнеса и туризма, дават възможност на студентите да придобият компетенции, търсени от работодателите по цял свят.

Сред завършилите наши студенти, на практика, безработни няма. Голяма част от тях започват мечтаната работа в рамките на 6 месеца след завършването.

Наши студенти са намерили реализация като туристически съветници в местната власт или на национално ниво, мениджъри на центрове за културно и природно наследство, кариера в международни авиолинии и летища, политици, собственици на успешен бизнес.

 Форма на обучение:

 Дистанционна/ онлайн

 Език на преподаване

 Български

 Английски

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност/ ECTS 6
 • Публично-частно партньорство в туризма/ ECTS 3
 • Публично финансиране в туризма/ ECTS 6
 • Изследователски проект – I част/ ECTS 3
 • Управление на /локална/ туристическа дестинация/ ECTS 6
 • Иновации и управление на качеството в туризма/ ECTS 6

Семестър 2

 • Организация и управление на МСП в туризма/ ECTS 6
 • Изследователски  проект II част/ ECTS 3
 • Маркетинг на /локална/ туристическа дестинация/ ECTS 3
 • Разработване и управление на туристически проекти/ ECTS 6
 • Политика за опазване на околната среда в туризма/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на договори и подизпълнители/ Специализирани видове туризъм/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение