Управлeниe на туризма

Академичната магистърска програма се основава на знанията и експертизата на различни бизнес дисциплини, като акцентът се поставя върху устойчивия подход към отдиха и туризма и въздействието му върху околната среда и качеството на живот на хората. Основната образователна цел е насърчаване и стимулиране на обучаемите студенти е да мислят творчески за бъдещата насока на индустрията, да задълбочават професионалните си знания и да откриват нови възможности за кариерно и личностно развитие. За кого е подходяща магистърската програма по Управление на туризма? За всички, които се вълнуват от възможността да изградят успешна мениджърска кариера в туристическия сектор.

 Знания и компетенции

Програмата се характеризира с широка академична база, основана на погледа в миналото, настоящето и бъдещето. Ще изследвате установената теория, текущите казуси, които стоят пред сектора и съвременните проблеми. Върху солидната теоретична основа ще използвате своите изследователски способности, за да получите възможно най-добрата подготовка. За да си осигурите перспектива за бъдещото, ще развивате сценарии за политиката и планирането на туризма. Ще се фокусирате върху придобиването на знания и умения в областта на консултирането и управлението на основни туристически дейности – стратегическото управление на туристическата дестинация, маркетинг на дестинацията, публично финансиране на проекти в областта на туризма и управление на качеството на туристическия продукт. Програмата включва лекции, решаване на казуси, проекти, експертно консултиране. Очакваме студентите да бъдат силно ангажирани със собственото си образование, да работят целенасочено и самостоятелно.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

 

 

Задължителни учебни дисциплини:

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност
 • Публично-частно партньорство в туризма
 • Публично финансиране в туризма
 • Изследователски проект – I част
 • Управление на /локална/ туристическа дестинация
 • Иновации и управление на качеството в туризма
 • Организация и управление на МСП в туризма  
 • Изследователски  проект II част          
 • Маркетинг на /локална/ туристическа дестинация       
 • Разработване и управление на туристически проекти  
 • Политика за опазване на околната среда в туризма
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на договори и подизпълнители
 • Специализирани видове туризъм

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение