Управлeниe на туризма

Хората имат все по-голям избор за заниманията си през свободното време. В резултат на това явленията „свободно време“ и „туризъм“ стават все по-сложни. Специалистите в сектора отбелязват, че най-важното днес е да се създаде незабравимо преживяване - да се реагира правилно на индивидуализацията на обществото и на все по-критичните клиенти. Поради тази причина създадохме академична магистърска програма, която се основава на знанията и експертизата на различни бизнес дисциплини. Поставихме акцента върху устойчивия подход към отдиха и туризма и въздействието му върху околната среда и качеството на живот на хората. Нашите студентите се стимулират да мислят творчески за бъдещата насока на индустрията, да задълбочават професионалните си знания и да откриват нови възможности за кариерно и личностно развитие.

  За кого е подходяща магистърската програма по Управление на туризма?

За всички, които се вълнуват от възможността да изградят успешна мениджърска кариера в туристическия сектор.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

  Защо да изберете нашата програма по Туризъм?

Програмата ни по Туризъм отрежда на МВБУ престижното 2-ро място в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Програмата се характеризира с широка академична база, основана на погледа в миналото, настоящето и бъдещето. Ще изследвате установената теория, текущите казуси, които стоят пред сектора и съвременните проблеми. Върху солидната теоретична основа ще използвате своите изследователски способности, за да получите възможно най-добрата подготовка. За да си осигурите перспектива за бъдещото, ще развивате сценарии за политиката и планирането на туризма. Ще се фокусирате върху придобиването на знания и умения в областта на консултирането и управлението на основни туристически дейности – стратегическото управление на туристическата дестинация, маркетинг на дестинацията, публично финансиране на проекти в областта на туризма и управление на качеството на туристическия продукт.  Програмата включва лекции, решаване на казуси, проекти, експертно консултиране. Очакваме студентите да бъдат силно ангажирани със собственото си образование, да работят целенасочено и самостоятелно.

 Придобивани компетенции

Тази програма ще ви позволи да придобиете търсени от индустрията знания и умения, за да се отличите в кариерата, да изследвате нови места и възможности, да развиете своя управленски опит.

Програмата ще повиши и стимулира Вашата креативност, ще развие уменията Ви да вземате стратегически решения напълно самостоятелно и ще Ви подготви да посрещнете трудностите на динамичната международна среда. Ще придобиете солидни знания и управленски умения в области като организационно управление, финанси, стратегически анализ, маркетинг.

Завършилите програмата по туризъм работят в компании, в които близкия контакт с потребителите е много важен. Нашите възпитаници знаят, че обслужването на клиентите е ключът към успеха – и на лично ниво, и в контекста на големия бизнес.

 Кариерно развитие

Магистърската програма по Управление на туризма подготвя студентите да започнат кариера в рамките на развиващ се и устойчив икономически сектор. Разнообразието от теми, които покриват бизнеса и туризма, дават възможност на студентите да придобият компетенции, търсени от работодателите по цял свят.

Сред завършилите наши студенти, на практика, безработни няма. Голяма част от тях започват мечтаната работа в рамките на 6 месеца след завършването.

Наши студенти са намерили реализация като туристически съветници в местната власт или на национално ниво, мениджъри на центрове за културно и природно наследство, кариера в международни авиолинии и летища, политици, собственици на успешен бизнес.

 Форма на обучение:

 Дистанционна/ онлайн

 Език на преподаване

 Български

 Английски

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност/ ECTS 6
 • Публично-частно партньорство в туризма/ ECTS 3
 • Публично финансиране в туризма/ ECTS 6
 • Изследователски проект – I част/ ECTS 3
 • Управление на /локална/ туристическа дестинация/ ECTS 6
 • Иновации и управление на качеството в туризма/ ECTS 6

Семестър 2

 • Организация и управление на МСП в туризма/ ECTS 6
 • Изследователски  проект II част/ ECTS 3
 • Маркетинг на /локална/ туристическа дестинация/ ECTS 3
 • Разработване и управление на туристически проекти/ ECTS 6
 • Политика за опазване на околната среда в туризма/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на договори и подизпълнители/ Специализирани видове туризъм/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

МВБУ обявява допълнителен прием за магистърска програма Управлeниe на туризма за академичната 2019-2020 година:

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение