Управлeниe на сигурността

В най-общия смисъл „сигурност“ е усещането за липсата на риск, заплаха или опасност за живота и здравето на хората или имуществото, както и с наличие на възможности за защитата им. Понятието „сигурност“ е многопластово и нееднозначно. Динамиката на съвременните обществени отношения, свързани с глобалните промени в световен мащаб, внася различна гледна точка към сигурността. Сигурността е обществен феномен, който се простира от международното положение до корпоративната сигурност, от тероризма до защитата на социалната система, от предотвратяването на кризи до защитата на личността. Корпоративната сигурност като управленска задача е област, която придобива все по-голямо значение за предприемаческия успех и икономическото развитие.

  За кого е подходяща нашата магистърска програма по Управление на сигурността?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера като мениджър или експерт в частни и публични организации, като консултант или анализатор по въпросите на сигурността.  

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

  Защо да изберете нашата програма по Управление на сигурността?

Програмата подготвя лидери с иновативно мислене и подходв съвременното управление на сигурността (в пресечната точка на бизнес, информационни технологии и глобализация). Тя е продукт на активното сътрудничество на водещи експерти в областта на сигурността от България и Израел. Създателите на програмата са доказани професионалисти в сферата на управлението на кризи, преговори, влияние и убеждаване, разрешаване на конфликти и антитероризъм. 

Учебното съдържание е с практическа насоченост и развива умения за управление, разработване и внедряване на системи за сигурност в организациите.

По време на своето обучение нашите студентите работят активно с Международния център по обучение и изследвания в областта на сигурността към МВБУ и Международния институт за сигурност и сътрудничество.

  Придобивани компетенции

Програмата е фокусирана върху интердисциплинарните пресечни точки на бизнес администрацията и корпоративната сигурност. Ще получите систематизирани знания относно системата за национална сигурност, спецификата на корпоративната сигурност, сигурността и защитата на критични инфраструктури, оценката на глобалните заплахи и риска. Ще се научите да откривате и анализирате коя информация и области на компанията трябва да бъдат защитени; да управлявате и договаряте проекти в областта на сигурността. Ще се запознаете с национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност. Ще бъдете въведени в сложната система на разузнаването и актуалните проблеми на тероризма и антитероризма. Ще се научите да провеждате подходяща комуникационна политика в кризисни ситуации. Ще усъвършенствате уменията си за работа в екип, гъвкавост и адаптивност при рискови ситуации, лидерски умения, способности за критично мислене и анализ.

  Кариерно развитие

В наши дни корпоративната и обществената сигурност се нуждаят от добре подготвени кадри с широка експертиза. Наши студенти са намерили своята професионална реализация като експерти и консултанти по сигурността в големи международни корпорации, частния и правителствения сектор, мениджъри в компании, предоставящи услуги за корпоративна сигурност, вътрешен търговски и финансов одит и др.

  Форма на обучение

 Задочна

  Език на преподаване

 Български

  Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Национална сигурност/ ECTS 6
 • Управление на риска/ ECTS 6
 • Управленски информационни системи/ ECTS 6

Избираеми

 • Финансов анализ на фирмата/Анализ на счетоводна информация/ ECTS 6
 • Публична администрация/Админстративно устройство на държавната и местната власт/ ECTS 6

Семестър 2

 • Въведение в сигурността/ ECTS 6
 • Въведение в разузнаванетож
 • Оценка на глобалните заплахи и риск/ ECTS 6
 • Сигурност на критични инфраструктури/ ECTS 6
 • Тероризъм/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи – 01 август 2019 – 27 септември 2019
 • Класиране - 30 септември 2019
 • Записване - 30 септември 2019 – 10 октомври 2019

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение