Счeтоводство и контрол

Когато учите счетоводство в МВБУ това не е въпрос просто на числа!

Настройте се да мислите по различен начин, развържете своята креативност и открийте финансовото сърце на бизнеса.

В древността счетоводството е било поставяно наред с „чистите изкуства“ – музика, живопис, драма, а счетоводителите са били най-почитаните членове на обществото. В наши дни счетоводството се е развило до една от най-динамичните и синкретични науки. Професията на счетоводителя за поредна година е в топ 10 на най-търсените професии в България и в световен мащаб. Необходимостта от добър счетоводител вече е осъзната и призната във всички сфери на обществения живот – бизнес, политика, изкуство. Това осигурява на бъдещите счетоводители постоянна заетост, добър обществен статус и финансова устойчивост.

  Защо да изберете нашата програма по Счетоводство?

Програмата по счетоводство на МВБУ ще Ви осигури знания и квалификация, от които се нуждаете, за да успеете в света на бизнеса.

Програмата ни по счетоводство е съобразена със съвременните счетоводни стандарти, изцяло насочена към успешни счетоводни практики. Под вещото менторство на нашите преподаватели ще придобиете необходимите компетенции за приложението на счетоводството в стопанската дейност на фирмата и ефективното управление на фирмените разходи. При нас съвременната наука се комбинира с реални работни казуси и преподаване с примери, което ще Ви помогне да се потопите в практиката на счетоводството.

Учебната програма е  детайлно структурирана така, че да дава най-необходимите теоретични и практически знания в сферата на финансовото и управленското счетоводство, данъчното облагане и одита, в т.ч. международните стандарти за финансови отчети, международните одиторски стандарти и европейски директиви.

Ще се обучавате в малки групи, които позволяват персонална подкрепа през цялото време на Вашето обучение и кариерна ориентация.

  Придобивани компетенции

Тази програма е създадена, за да Ви даде познания и практически опит за работата на счетоводителя и финансиста.

По време на обучението си ще развиете своите способности за критично мислене, решаване на проблеми и вземане на решения в сложна и променяща се глобална бизнес среда. Ще познавате и прилагате националната нормативна уредба, политиките и стандартите на Европейския съюз. Ще придобиете управленски навици и компетенции, умения за управление на проекти и иновации, дигитални умения.

  Кариерно развитие

Очевидно е, че можете да станете счетоводители, но много от завършилите наши студенти използват своите знания и умения, за да навлязат в професии, в които разбирането на фирмените финанси ги прави незаменими за организацията.

Освен като счетоводители, наши студенти са намерили реализация като финансови съветници, данъчни консултанти, мениджъри, финансови директори, одитори, политици, собственици на успешен бизнес.

  Форма на обучение: 

 Редовна  

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Базови

Микроикономика

Бизнес комуникации

Маркетинг

Основи на управлението

Макроикономика

Информатика

Математика

Основи на правото

Английски език 1

Бизнес статистика

Основи на счетоводството

Управление на човешките ресурси

Публични финанси

Английски език 2

 

Специални

Търговско право

Финансово право

Финанси на фирмата

Финансово счетоводство

Планиране и прогнозиране

Управленско счетоводство

Институции и политики на Европейския съюз

Банково счетоводство

Бюджетно счетоводство

Бизнес анализ

Данъчен контрол и администрация

Стандарти за финансово отчитане

Контрол върху стопанската и финансова дейност

Счетоводен софтуер

Независим финансов одит

Управление на иновациите

 

Избираеми

Базови: 1 от 2

Трудово и осигурително право

Психология 

 

Специални 3 от 6

Отчитане на външнотърговските сделки

Счетоводство на осигурителното предприятие

Счетоводство на инвестиционните предприятия

Икономика на предприятието

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

Счетоводство на малкото предприятие

 

Държавен изпит

Начин на кандидатстване:

  • Завършили преди 2008 година -  мотивационно есе
  • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи след завършено висше образование (диплома за висше образование)

Прием 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение