Финанси и счeтоводство

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Мултидисциплинарна програма на мениджърско ниво, която съчетава научни знания от счетоводството, информационните технологии, правото, статистиката и икономиката.
Отличителна черта на тази програма е комбинирането на съвременната наука с реални работни казуси и преподаване с примери от финансовата сфера.
Ще овладеете финансовото и управленското, банковото и бюджетното счетоводство, данъчното облагане и одита, международните стандарти в счетоводната дейност и европейските директиви в областта на финансите.
Ще развиете умения за решаване на проблеми и вземане на управленски решения, за прилагане на иновативни подходи при разработване , отчитане и финансово управление на дейността на фирмите и финансовите институции.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение: 

 Редовна  

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Основи на управлението
Микроикономика
Макроикономика
Математика
Бизнес комуникации
Английски език
Основи на правото
Управление на човешките ресурси
Статистика
Теория на счетоводството
Бизнес анализ
Цифрова икономика
Търговско право
Финансово счетоводство
Основи на финансовото управление на предприятието
Финанси на фирмата
Управленско счетоводство
Трудово и осигурително право
Публични финанси и данъчен мениджмънт
Банково счетоводство
Бюджетно счетоводство
Счетоводни стандарти
Информационни системи и технологии в счетоводството

Информатика
Маркетинг
Иновации и нови технологии
Международна икономика
Принципи на международния маркетинг
Глобализация, аутсорсинг и виртуални организации
Втори чужд език
Отчитане на външнотърговски сделки
Международен бизнес
Дигитални бизнес системи
Международни отношения
Международно търговско право
Международни финанси
Международни бизнес стратегии
Глобални вериги на доставките
Международни бизнес анализи
Философия
Социология
Връзки с обществеността
Управление на международни проекти
Организирани пазари
Търговска политика на ЕС
Международна инвестиционна политика
Бизнес преговори
Международни маркетингови комуникации
Корпоративна идентичност и имидж
Управление на стреса
Социална отговорност на корпорациите
Език и култура
Бизнес среда и управление на фирмите в Азия и други

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение