Финанси и счeтоводство

 

Мултидисциплинарна програма на мениджърско ниво, която съчетава научни знания от счетоводството, информационните технологии, правото, статистиката и икономиката.
Отличителна черта на тази програма е комбинирането на съвременната наука с реални работни казуси и преподаване с примери от финансовата сфера.
Ще овладеете финансовото и управленското, банковото и бюджетното счетоводство, данъчното облагане и одита, международните стандарти в счетоводната дейност и европейските директиви в областта на финансите.
Ще развиете умения за решаване на проблеми и вземане на управленски решения, за прилагане на иновативни подходи при разработване , отчитане и финансово управление на дейността на фирмите и финансовите институции.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение: 

 Редовна  

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 240

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Търговско право

Управление на човешките ресурси

Статистика

Теория на счетоводството

Финансово счетоводство

Основи на финансовото управление на предприятието

Философия / Трудово и осигурително право

Цифрова икономика

Международни финанси

Управленско счетоводство

Финансово право

Публични финанси и данъчен мениджмънт

Банково счетоводство

Бюджетно счетоводство

Бизнес анализ

Счетоводни стандарти

Информационни системи и технологии в счетоводството

Финансов контрол

Независим финансов одит

Отчитане на външнотърговските сделки / Счетоводство на застрахователните предприятия

Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел / Счетоводство на осигурителните предприятия

Управление на иновациите / Финансови технологии и дигитално банкиране и други. 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение