Финанси и счeтоводство

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Програмата „Финанси и счетоводство“ е широкообхватна мениджърска програма с фокус върху управленските, финансовите и иновационните аспекти на бизнеса.

Необходимостта от добър ръководител с отлична финансова и счетоводна култура вече е осъзната и призната във всички сфери на обществения живот – бизнес, политика, изкуство. По време на обучението си ще развиете способност за критично мислене, умения за решаване на проблеми и вземане на решения в сложна и динамична бизнес среда, управленски навици и компетенции, умения за управление на хора, проекти и иновации, дигитални умения.

Учебната програма е структурирана така, че да дава най-необходимите теоретични и практически знания в сферата на финансовото и управленското счетоводство, данъчното облагане и одита. Съвременната наука е комбинирана с реални работни казуси и преподаване с примери, което помага да се пото- пите в практиката на финансите и счетоводството и да усвоите успешни счетоводни практики. Акцентът на обучението е върху практическата приложимост на съвременните информационни и дигитални технологии в процеса на управление на различни по мащаб бизнес структури. Тази специалност ви дава възможността да се реализирате успешно във всяка една компания като счетоводител, финансов съветник, данъчен консултант, мениджър, финансов директор, одитор, собственик на успешен бизнес.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област. Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта. 

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на интердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.

  Форма на обучение: 

 Редовна  

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Статистика

Теория на счетоводството

Финансово счетоводство

Трудово и осигурително право

Инвестиции

Английски език

и други

 

Избираеми

Стопанска история

Отчитане на външнотърговски сделки

Счетоводство на осигурителните предприятия

Счетоводство на застрахователните
предприятия

и други

 

Факултативни

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

 

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение