Мeждународeн бизнeс

 

Програмата представя цялата сложност на международните отношения като съвкупност от икономически, правни, политически и дипломатически връзки между държавите и как компаниите се адаптират към възможностите и потенциалните рискове на глобализацията.
Отличителното качество на тази програма е, че дава познания за технологиите, които дават добавена на стойност на бизнеса в международен контекст, както и спецификите на междукултурния бизнес.
Ще научите иновативни подходи за позициониране и опериране на компаниите на международните пазари и регулиращата ги правна рамка.
Ще развиете управленски навици и компетенции, критично мислене, умения за управление на проекти и иновации, работа в екип и работа в междукултурна среда.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение

Редовна 

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Търговско право

Организационно поведение

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Цифрова икономика

Международна икономика

Въведение в предприемачеството

Връзки с обществеността

Международен бизнес

Международно търговско право

Бизнес анализ

Управление на иновациите

Международни финанси

Международен маркетинг

Право на ЕС

Дигитални бизнес модели

Бизнес преговори / Международни макетингови комуникации

Анализ и регулиране на ВИД на България / Отчитане на външнотърговските сделки

Обща търговска политика на ЕС / Международна инвестиционна политика и други. 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение