Мeждународeн бизнeс

Когато учите Международен бизнес в МВБУ Вие разчупвате границите!

Настройте се да мислите като граждани на света, фокусирайте се в бъдещето, бъдете сред най-добрите!

Международните отношения са съвкупност от икономически, правни, политически и дипломатически връзки между държавите. Те отразяват както засилващата се тенденция към глобализация, така и съществените културни, етнически, икономически и политически разлики между държавите.

Свободният обмен на идеи, стоки, финансови активи и работна ръка в рамките на Европейския съюз създава нуждата от задълбочени познания в тези области.

  Защо да изберете нашата програма по Международен бизнес?

Програмата по Международен бизнес на МВБУ ще Ви осигури знания и квалификация, от които се нуждаете, за да успеете в един все по-глобализиран свят.

Програмата ни по Международен бизнес е съобразена с необходимостта на българските фирми успешно да навлязат и оперират на международния пазар. Тя е комбинация от икономически, политически, социални и хуманитарни  науки, които ще Ви дадат задълбочени знания за текущите проблеми на глобализацията и стратегиите за справяне с тях.

Ще получите теоретични и практически знания за международната икономика и бизнес среда, както и правната рамка, която ги регулира. Ще се запознаете с историята и теорията на международните отношения и външната политика, практиката на международните преговори и сключването на международни договори и споразумения. Ще овладеете основите на счетоводството, маркетинга, стратегическото планиране и бизнес анализа.

Ще се обучавате в малки групи, които позволяват персонална подкрепа през цялото време на Вашето обучение и кариерна ориентация.

  Придобивани компетенции

Тази програма е създадена, за да Ви даде познания и практически опит за работата на мениджъра и дипломата в международна среда.

По време на обучението си ще развиете своите способности за критично мислене, за разбиране и преодоляване на съвременните проблеми на международния бизнес, за развойните политики, за устойчивостта на международния бизнес и политическото развитие. Ще познавате и прилагате националната нормативна уредба, политиките и стандартите на Европейския съюз. Ще придобиете управленски навици и компетенции, умения за управление на проекти и иновации, дигитални умения. Наред с това ще подобрите комуникативните и презентационните си умения и ще получите солидна чуждоезикова подготовка.

  Кариерно развитие

Много от завършилите наши студенти използват своите знания и умения, за да навлязат в професии, в които разбирането на международното право и финанси ги прави незаменими за организацията.

Наши студенти са намерили реализация в правителствената власт, публични администрации, търговски камари, дипломацията, международни компании, медии, собственици на успешен международен бизнес.

  Форма на обучение

Задочна

Редовна 

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Базови

Микроикономика

Основи на управлението

Математика

Основи на правото

Английски език 1

Макроикономика

Бизнес комуникации

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Психология

Стопанска история

Английски език 2

Спорт

 

Специални

Международна икономика

Търговско право

Стратегическо планиране

Институции и политики на Европейския съюз

Отчитане на ВТС

Втори чужд език

Международни отношения

Обща търговска политика на ЕС

Международен бизнес

Международно търговско право

Международни финанси

Глобални вериги на доставките

Бизнес анализ

 

Избираеми

Базови

Философия

Социология

 

Специални

Управление на проекти

Организирани пазари

Международен маркетинг

Международно публично право

Бизнес преговори

Световна търговска организация

Анализ и регулиране на ВИД на България

Конкурентно право в ЕС

Управление на иновациите

Информационни технологии в бизнеса

 

Факултативни

Риторика

Етика

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение