Мeждународeн бизнeс

 

Програмата представя цялата сложност на международните отношения като съвкупност от икономически, правни, политически и дипломатически връзки между държавите и как компаниите се адаптират към възможностите и потенциалните рискове на глобализацията.
Отличителното качество на тази програма е, че дава познания за технологиите, които дават добавена на стойност на бизнеса в международен контекст, както и спецификите на междукултурния бизнес.
Ще научите иновативни подходи за позициониране и опериране на компаниите на международните пазари и регулиращата ги правна рамка.
Ще развиете управленски навици и компетенции, критично мислене, умения за управление на проекти и иновации, работа в екип и работа в междукултурна среда.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение

Задочна

Редовна 

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Основи на управлението
Микроикономика
Макроикономика
Бизнес математика
Английски език
Основи на правото
Информатика
Маркетинг
Управление на човешките ресурси
Финанси
Счетоводство
Бизнес статистика
Цифрова икономика
Търговско право
Иновации и нови технологии
Международна икономика
Принципи на международния маркетинг
Глобализация, аутсорсинг и виртуални организации
Втори чужд език
Отчитане на външнотърговски сделки
Международен бизнес
Дигитални бизнес системи
Международни отношения
Международно търговско право
Международни финанси
Международни бизнес стратегии
Глобални вериги на доставките
Международни бизнес анализи
Философия
Социология
Връзки с обществеността
Управление на международни проекти
Търговска политика на ЕС
Международна инвестиционна политика
Бизнес преговори
Международни маркетингови комуникации и други

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение