Мeждународeн бизнeс

Когато учите Международен бизнес в МВБУ Вие разчупвате границите!

Настройте се да мислите като граждани на света, фокусирайте се в бъдещето, бъдете сред най-добрите!

Международните отношения са съвкупност от икономически, правни, политически и дипломатически връзки между държавите. Те отразяват както засилващата се тенденция към глобализация, така и съществените културни, етнически, икономически и политически разлики между държавите.

Свободният обмен на идеи, стоки, финансови активи и работна ръка в рамките на Европейския съюз създава нуждата от задълбочени познания в тези области.

  Защо да изберете нашата програма по Международен бизнес?

Програмата по Международен бизнес на МВБУ ще Ви осигури знания и квалификация, от които се нуждаете, за да успеете в един все по-глобализиран свят.

Програмата ни по Международен бизнес е съобразена с необходимостта на българските фирми успешно да навлязат и оперират на международния пазар. Тя е комбинация от икономически, политически, социални и хуманитарни  науки, които ще Ви дадат задълбочени знания за текущите проблеми на глобализацията и стратегиите за справяне с тях.

Ще получите теоретични и практически знания за международната икономика и бизнес среда, както и правната рамка, която ги регулира. Ще се запознаете с историята и теорията на международните отношения и външната политика, практиката на международните преговори и сключването на международни договори и споразумения. Ще овладеете основите на счетоводството, маркетинга, стратегическото планиране и бизнес анализа.

Ще се обучавате в малки групи, които позволяват персонална подкрепа през цялото време на Вашето обучение и кариерна ориентация.

  Придобивани компетенции

Тази програма е създадена, за да Ви даде познания и практически опит за работата на мениджъра и дипломата в международна среда.

По време на обучението си ще развиете своите способности за критично мислене, за разбиране и преодоляване на съвременните проблеми на международния бизнес, за развойните политики, за устойчивостта на международния бизнес и политическото развитие. Ще познавате и прилагате националната нормативна уредба, политиките и стандартите на Европейския съюз. Ще придобиете управленски навици и компетенции, умения за управление на проекти и иновации, дигитални умения. Наред с това ще подобрите комуникативните и презентационните си умения и ще получите солидна чуждоезикова подготовка.

  Кариерно развитие

Много от завършилите наши студенти използват своите знания и умения, за да навлязат в професии, в които разбирането на международното право и финанси ги прави незаменими за организацията.

Наши студенти са намерили реализация в правителствената власт, публични администрации, търговски камари, дипломацията, международни компании, медии, собственици на успешен международен бизнес.

  Форма на обучение

Задочна

Редовна 

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Базови

Микроикономика

Основи на управлението

Математика

Основи на правото

Английски език 1

Макроикономика

Бизнес комуникации

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Психология

Стопанска история

Английски език 2

Спорт

 

Специални

Международна икономика

Търговско право

Стратегическо планиране

Институции и политики на Европейския съюз

Отчитане на ВТС

Втори чужд език

Международни отношения

Обща търговска политика на ЕС

Международен бизнес

Международно търговско право

Международни финанси

Глобални вериги на доставките

Бизнес анализ

 

Избираеми

Базови

Философия

Социология

 

Специални

Управление на проекти

Организирани пазари

Международен маркетинг

Международно публично право

Бизнес преговори

Световна търговска организация

Анализ и регулиране на ВИД на България

Конкурентно право в ЕС

Управление на иновациите

Информационни технологии в бизнеса

 

Факултативни

Риторика

Етика

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

Начин на кандидатстване:

  • Завършили преди 2008 година -  мотивационно есе
  • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи след завършено висше образование (диплома за висше образование)

Прием 2019/2020 г.

Условия за кандидатстване

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение