Мeждународeн бизнeс

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Бакалавърската програма „Международен бизнес“ е комбинация от икономически, политически, социални и х уманитарни н ауки, к оито ще ви дадат задълбочени знания за текущите проблеми на глобализацията и стратегиите за справяне с тях.

По време на обучението си ще развиете управленски навици и компетенции, критично мислене, умения за управление на проекти и иновации, работа в екип и работа в междукултурна среда. Акцент в програмата са дигиталните умения, комуникативните и презентационните умения, солидната чуждоезикова подготовка.

Учебната програма обхваща всички аспекти на явлението глобализация. Ще научите как работят глобалните пазари и икономики и как компаниите стратегически се справят с проблемите, които възникват, когато работят на чужд пазар. Ще научите как да идентифицирате и критично анализирате ключови модели и тенденции в различни отрасли, как се осъществява конкуренцията на индустриално ниво и как сложността, непредсказуемостта и променящата се динамика на дадена индустрия могат да повлияят на една компания. Ще научите как технологиите могат да бъдат използвани за добавяне на стойност за бизнеса и да използвате нови и нетрадиционни източници на креативност и опит.

Тази специалност е отличен избор, ако желаете да развивате своята кариера в правителствената власт, публични администрации, търговски камари, дипломацията, международни компании или медии.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област.

Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта. 

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на интердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.

  Форма на обучение

Задочна

Редовна 

Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

  Продължителност

4 години (8 семестъра)

  Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Международен бизнес

Английски език

Втори чужд език

и други

 

Избираеми

Организационно поведение

Управление на международни проекти

Търговска политика на ЕС

Международна инвестиционна политика

Бизнес преговори

и други

 

Факултативни

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

 

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение