Туризъм и дигитални трансформации

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

В тази академична програма ще намерите необходимото съчетание от икономически и социални науки в перспективата на туристическите услуги и развитието на туризма. Тя е с изразена практическа насоченост към придобиване на знания и умения за иновативни подходи за започване, управление и развитие на бизнес в сферата на туризма. Учебното съдържание е съобразено със съвременните тенденции за навлизане на иновационни бизнес модели под въздействието на дигитализацията и дигиталната трансформация.

По време на обучението ще придобиете необходимите предприемачески умения, общи управленски и аналитични компетенции, умения за управление и организация на времето. Програмата акцентира върху чуждоезиковата подготовка, дигиталните умения, генерирането и оценката на иновативни бизнес идеи, ефективната бизнес комуникация. Програмата включва и възможност за избор и профилиране в три специализации – мениджмънт на туроператорската и турагентската дейност, мениджмънт в хотелиерството и мениджмънт в ресторантьорството. Тази специалност ви дава възможността да навлезете в професии, в които ключово е разбирането на глобалните бизнес процеси - туристически съветници в местната власт или на национално ниво, мениджъри на центрове за културно и природно наследство, международни авиолинии, летища, хотели, собственици на успешен бизнес.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област. Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта. 

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на интердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.

 Форма на обучение

 Редовна  

 Задочна 

 Дистанционна

  Език на преподаване

Български

Английски

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Въведение в туризма

Дигитален маркетинг в туризма

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Цифрова организация в туризма

Английски език

и други

 

Избираеми

Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност

Мениджмънт в хотелиерството

Мениджмънт в ресторантьорството

и други

 

Факултативни

Риторика

Етика

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

 

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение