Управлeниe на информационната сигурност

Информационните технологии са неразделна част от всички аспекти на бизнеса, управлението и обществото като цяло.Осигуряването на сигурността на    информационните потоци и предоставянето на коректна и надеждна информация е основно изискване, обект на изследвания и съществен елемент от бизнес дейностите. Програмата предоставя знания, умения и компетенции за успешно справяне с предизвикателствата в областта на информационната сигурност. Предлага се уникално съчетание от курсове, свързани с различни ключови аспекти на тази съвременна област - технологични, социални, правни и управленски.

Форма на обучение:

Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски и икономически компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на информационната сигурност
 • Управление на информационни системи
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Компетентности в областта на цифровите технологии (дигитални компетенции)
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Сигурност
 • Информационни технологии
 • Сектори на информационното общество

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Въведение в сигурността/ ECTS 6
 • Управление на информационната сигурност/ ECTS 6
 • Мрежова сигурност/ ECTS 6
 • Системно администриране на информационната сигурност/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на кризи и управление на риска/ ECTS 6

Семестър 2

 • Киберпрестъпления/ ECTS 6
 • Одитиране на информационната сигурност/ ECTS 6
 • Сигурност на критични инфраструктури/ ECTS 6
 • Хибридна война/ ECTS 6

Избираеми

 • Етика и информационна сигурност/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение