Ризорт и СПА мeниджмънт

Програмата подготвя специалисти за мениджърски позиции в областта на управлението на курорти и СПА центрове – хотелски и самостоятелни. Изгражда компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения за планиране, развитие и управление на курорти и СПА-центрове. Обучението акцентира върху техниките за управление на проекти и комуникационните умения. Сравнително предимство на програмата е придобиването на професионални умения за разработване на креативни концепции за развитие на СПА туризма и взаимодействие с местните общности.

Форма на обучение: 

 Дистанционно

 Език на преподаване

 Български

 Английски

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на управлението на курорти и СПА дейности
 • Социални, междукултурни и комуникативни компетенции
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Туризъм, рекреация и свободно време
 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и комуникации
 • Регионално развитие
 • Международни икономически отношения, сътрудничество и развитие
 • Култура, спорт и развлечения

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Ризорт и Спа – планиране и развитие/ ECTS 6
 • Управление на проекти (Ризорт и СПА) / ECTS 6
 • Инвестиционен мениджмънт (Ризорт и СПА) / ECTS 6
 • Ризорт фронт офис мениджмънт / ECTS 3
 • СПА мениджмънт- операции/ ECTS 6
 • Разработване на концепция  на Ризорт и СПА (проект)/ ECTS 3

Семестър 2

 • Мениджмънт на културното многообразие/ ECTS 6
 • Мениджмънт на сигурността, безопасността и риска/ ECTS 6
 • Ризорт и СПА маркетинг/ ECTS 6
 • СПА мениджмънт и работа с местната общност (проект) / ECTS 3
 • Бизнес лидерски умения/ ECTS 3

Избираеми

 • Управление на договори и подизпълнители/Управления на събития в Ризорт и СПА индустрията/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение