Антикорупционeн мeниджмънт

Това, което повечето хора виждат като предизвикателство, ние виждаме като решение!

Корупцията е комплексен феномен, обусловен от спецификата на социо-културната история на дадено общество, политическото и икономическото му развитие и управленските практики. Корупцията има разрушителен ефект върху цялостното функциониране на всяка институция в световен мащаб. Невъзможно е да се модернизират икономиките без разрушаване на корупционните практики.

Разширяването на политическото и икономическото сътрудничество между държавите и глобализацията превръщат корупцията в международен проблем. Тя изгражда негативен образ на държавата на международната сцена и предотвратява чуждестранните инвестиции в националните икономики. Тя е значителна пречка за иновации и внедряване на нови технологии.

Противодействието на проявите на корупция е ключов критерий за утвърждаване на демократичните институции и за въвеждане на съвременни стандарти и демократичен контрол в управлението на обществото и развитието на икономиката.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Антикорупционен мениджмънт?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в индустрията  (големи компании, малък и среден бизнес), публичния сектор (централизирана и регионална администрация) , политиката, съдебната система, структурите на МВР.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Антикорупционен мениджмънт?

Програмата включва цялостен исторически преглед на корупцията, сравнително проучване на антикорупционните практики, управление на риска, механизми за откриване и справяне с корупцията, ефективен одит и правна помощ.

Тя е насочена към практиката на модерния мениджмънт, осигуряващ допълнителни конкурентни възможности и предотвратяващ разходите, свързани с корупцията.

Фокусирана е към практическо разработване на антикорупционни стратегии в икономиката и международното сътрудничество срещу корупцията.

 Придобивани компетенции

Ще придобиете знания, умения и компетенции, необходими за преодоляването и недопускането на корупционни практики в бизнеса. Ще засегнете теми, вариращи от превенция на корупцията до етични проблеми и проблеми, засягащи организационната цялост. Ще се запознаете детайлно с практически казуси относно конфликта на интереси и обществените поръчки, борбата с изпирането на пари, международните усилия за ограничаване на корупцията и най-добрите корпоративни практики в борбата с корупцията.

В рамките на програмата ще развиете управленски качества, целенасочено иновативно мислене, комуникативни умения и цялостно разбиране за моралните ценности в икономическата система.

 Кариерно развитие

Наши студенти са намерили своята професионална реализация в публичния сектор, национални и международни неправителствени организации, изследователски центрове, политиката и индустрията. Програмата е подходяща за хора, преследващи кариера във високите управленски нива на търговските и производствените предприятия и международни организации.

 Форма на обучение:

  Задочна

  Език на преподаване

  Български

  Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Въведение в антикорупционния мениджмънт (понятия, подход и методи)/ ECTS 6
 • Фактори и условия за корупционни практики/ ECTS 6
 • Социология на корупцията/ ECTS 6
 • Култура, етика и ценности (срещу корупцията)/ ECTS 6
 • Управление на риска/ ECTS 6

Семестър 2

 • Бизнес климат и антикорупционен мениджмънт/ ECTS 6
 • Европейски политики и практики за противодействие на корупцията/ ECTS 6
 • Информационно осигуряване на антикорупционното управление/ ECTS 6

Избираеми

 • Фирмени антикорупционни политики и практики/ Управление на конфликти/ ECTS 6
 • Вътрешнофирмен контрол и проверки  (Due Diligence)/ Превенция на корупционни практики в стопанската дейност/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • Пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • Четири снимки, паспортен формат
 • Платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение (ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение