Бизнeс, eзик, култура и корпоративно управлeниe

 

Магистърската програма „Бизнес, език, култура и корпоративно управление“ е разработена в съответствие на съвременните предизвикателства на бизнес средата. Основната образователна цел е създаването на висококвалифицирани специалисти, които да владеят иновативни методи и средства за корпоративно управление. Програмата е интердисциплинарна, с поставяне на акцент върху комуникативните умения, които дават възможност за водене на успешни преговори, консултации и съвместни дейности, базирани на добро познаване на културни, обществени, социални и икономически особености.

 Знания и компетенции

Обучението в магистърската програма осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения в областта на управлението на корпоративни структури в междукултурна среда. Вие ще познавате съвременните тенденции на световната бизнес среда, ще можете да прогнозирате и анализирате последиците от икономическата политика на определени държави в условията на глобална търговия и финансов пазар както за отделните компании, така и на макроикономическо ниво. Ще дефинирате комуникационни и информационни приоритети с цел заемане на по-добри конкурентни позиции на компанията. Ще можете да разработвате организационна стратегия, която включва диагностика на макросредата на организацията, на микросредата й, браншови анализи, анализ на състоянието на организацията, ресурсни и функционални стратегии, международни стратегии и др. Ще познавате методите за работа в социокултурния слой на организацията.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

ECTS кредити: 90

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението 
 • Предприемачество
 • Дигитална трансформация на бизнеса
 • Трудова и организационна психология
 • Международни икономически отношения в съвременния свят
 • Международен бизнес и стратегии за развитие
 • Междукултурни различия
 • Управление на международни проекти
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Корпоративно управление
 • Бизнес среда и управление на фирмите на Балканите
 • Бизнес среда и управление на фирмите в Близкия Изток
 • Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение