Бизнeс, eзик, култура и корпоративно управлeниe

Каталог Магистри 2020/2021

 

Магистърската програма „Бизнес, език, култура и корпоративно управление“ е разработена в съответствие на съвременните предизвикателства на бизнес средата. Основната образователна цел е създаването на висококвалифицирани специалисти, които да владеят иновативни методи и средства за корпоративно управление. Програмата е интердисциплинарна, с поставяне на акцент върху комуникативните умения, които дават възможност за водене на успешни преговори, консултации и съвместни дейности, базирани на добро познаване на културни, обществени, социални и икономически особености.

 Знания и компетенции

Обучението в магистърската програма осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения в областта на управлението на корпоративни структури в междукултурна среда. Вие ще познавате съвременните тенденции на световната бизнес среда, ще можете да прогнозирате и анализирате последиците от икономическата политика на определени държави в условията на глобална търговия и финансов пазар както за отделните компании, така и на макроикономическо ниво. Ще дефинирате комуникационни и информационни приоритети с цел заемане на по-добри конкурентни позиции на компанията. Ще можете да разработвате организационна стратегия, която включва диагностика на макросредата на организацията, на микросредата й, браншови анализи, анализ на състоянието на организацията, ресурсни и функционални стратегии, международни стратегии и др. Ще познавате методите за работа в социокултурния слой на организацията.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

ECTS кредити: 75

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Международен бизнес и стратегии за развитие
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Глобализация и икономическо развитие
 • Език, култура и междукултурни разлчия
 • Проекти и междукултурни различия
 • Предприемачество в междукултурна среда
 • Дигитална трансформация на бизнеса
 • Устойчиво развитие и Корпоративна социална отговорност
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Бизнес среда и управление на фирмите в Близкия Изток
 • Бизнес среда и управление на фирмите в Азия
 • Корпоративно управление
 • Бизнес среда и управление на фирмите на Балканите

Факултативни учебни дисциплини:

 • Управление на конфликти       
 • Бизнес етика

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение