Бизнeсадминистрация и управлeниe на проeкти

 

Програмата дава задълбочена теоретична подготовка в областите на администрацията, управлението, правото и финансите в контекста на съвременния бизнес и процесите от жизнения цикъл на проектите.
Отличителното качество на тази програма е, че е изградена върху системния подход за разбиране и управление на проекти и поставя акцент върху разработването на идеи и управлението на промяната.
Ще получите знания за различните видове проекти и конкретните инструменти за управление и планиране, както и принципите за управление чрез проекти.
Ще развиете практически умения за вземане на управленски решения, за ефективно управление на ресурсите и организацията и ефективна работа в екип
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.


  
Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Основи на управлението
Микроикономика
Макроикономика
Бизнес математика
Бизнес комуникации
Английски език
Основи на правото
Информатика
Маркетинг
Управление на човешките ресурси
Финанси
Счетоводство
Бизнес статистика
Управление на проекти
Планиране и контрол на проекти
Търговско право
Рискове при проекти
Качество при проекти
Проектни ресурси
Управленско счетоводство
Международен бизнес
Стратегическо управление
Интегрирано управление на проекти
Управление на обхвата при проекти
Данъци и данъчна администрация
Логистика
Право на интелектуалната собственост
Философия
Социология
Управление на времето при проекти
Проекти и фирмена стратегия
Финансово управление на проекти
Управление на договорите при проекти
Промени при проекти
Организация при проекти
Личностни и социални компетенции при проекти и други

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение