Бизнeсадминистрация и управлeниe на проeкти

 

Програмата дава задълбочена теоретична подготовка в областите на администрацията, управлението, правото и финансите в контекста на съвременния бизнес и процесите от жизнения цикъл на проектите.
Отличителното качество на тази програма е, че е изградена върху системния подход за разбиране и управление на проекти и поставя акцент върху разработването на идеи и управлението на промяната.
Ще получите знания за различните видове проекти и конкретните инструменти за управление и планиране, както и принципите за управление чрез проекти.
Ще развиете практически умения за вземане на управленски решения, за ефективно управление на ресурсите и организацията и ефективна работа в екип
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.


  
Форма на обучение

Редовна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Търговско право

Организационно поведение

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Планиране и контрол на проекти

Управление на качеството и риска

Моделиране и анализ на решения

Управление на проекти в публичния сектор

Международен бизнес

Стратегическо управление

Финансово управление на проекти

Управление на бизнес услугите

Данъци и данъчна администрация

Право на интелектуалната собственост

Право на ЕС / Проекти и фирмена стратегия

Финансиране на проекти по програми от ЕС / Управление на договорите при проекти

Разработване на бизнес проект / Личностни и социални компетенции при проекти

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение