Бизнeсадминистрация и управлeниe на проeкти

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Бизнес проектът по своята същност е нещо новаторско, което предизвиква въображението, но изисква и систематизирани широки бизнес познания. Бакалавърската програма „Бизнесадминистрация и управление на проекти“ ви дава широко разбиране за работата на компаниите по проекти и различните видове проекти в контекста на общността.

Управлението на проекти е свързано с разработването на идеи, следенето на график и финанси, управление на промяната, сътрудничество. Ще научите колко различни проекти могат да съществуват и ще се запознаете с конкретни инструменти за управление и планиране. Ще се занимавате с различните фази на проекта от разработването и стартирането до завършването и оценката и ще научавате какви предизвикателства и рискове се крият във всяка фаза.

На първо място програмата дава широка теоретична подготовка в областите на икономиката, управлението, правото, финансите, анализа и др. Съдържанието й е изцяло съобразено с актуалните световни стандарти в областта. Акцентът е поставен върху профилирането и създаването на задълбочени познания за принципите на управление чрез проекти, груповата динамика, основните на планирането и етапите на изграждане на цялостен проект, формирането на умения за използване на цифровите технологии в управлението на проекти и способността за адекватно практическо прилагане на придобитите знания.

Тази специалност предоставя възможност за огромен избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса. Завършилите специалността могат да се реализират като ръководители на различни управленски нива във фирменото управление - оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, експерти, консултанти и специалисти по управление на проекти и организационно развитие.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област. Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професио- налното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта. 

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на интердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.


  
Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Основи на правото

Макроикономика

Маркетинг

Логистика

Финанси

Английски език

и други

 

Избираеми

Управление на времето при проекти

Финансово управление на проекти

Управление на договорите при проекти

Организация при проекти

Личностни и социални компетенции при проекти

и други

 

Факултативни

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

 

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение