Бизнeсадминистрация и информационни систeми

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Програмата „Бизнесадминистрация и информационни системи“ ще ви даде широко разбиране за възможностите и предизвикателствата на компаниите в условията на цифрова икономика, защото дигитализацията изисква компаниите да променят не само своите IT системи, но и останалата част от организацията.

В тази програма ще научите как компаниите постигат целите си и как технологията влияе и променя организациите и техните бизнес възможности. Ще разгледате и анализирате тенденциите, целта и обхвата на информационните системи. Ще работите върху проектирането, разработването, тестването и поддържането им според нуждите и изискванията на потребителя.

Програмата е съвкупност от икономически, организационни и технологични дисциплини. Ще научите как да създадете, организирате и управлявате бизнес. Ще получите ясна представа за това как компаниите финансират дейността си и как да оцените инвестициите при интегриране на нова IT система. Ще научите как корпоративните финанси се влияят от социалните условия и защо човешкият фактор е от решаващо значение за реализирането на бизнес възможностите, които информационните технологии могат да предложат.

Тази специалност предоставя възможност за огромен избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, включително във високотехнологични компании. Завършилите специалността могат да се реализират като ръководители на различни управленски нива във фирменото управление - оперативен мениджър, мениджър проекти, експерти, консултанти и специалисти по управление, иновации и организационно развитие.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област.

Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта.

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на интердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.

  Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Основи на правото

Макроикономика

Маркетинг

Логистика

Финанси

Английски език

и други

 

Избираеми

Организационно поведение

Дигитални бизнес модели

Управление на информацията в
организациите

Разработване на информационни системи

Цифрова организация

и други

 

Факултативни

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение