Бизнeсадминистрация и приложна психология

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Програмата „Бизнесадминистрация и приложна психология“ акцентира върху управлението на служителите, ресурсите и процесите, по най-ефективния начин.

Чрез комбинацията от икономически и психологически дисциплини вие ще научите как да организирате и управлявате частни и публични бизнес структури, да погледнете под повърхността и да разберете кое мотивира и въздейства на хората. Ще научите как човешкият фактор влияе върху начина, по който компанията функционира и се развива.

Фокусът на програмата е практически ориентиран и включва икономически, правни, социологически и психологически дисциплини в контекста на фирмената организация. Ще научите основните бизнес теории и концепции, ще овладеете умения за анализ на данни, финансов анализ и управление на проекти, стратегически проучвания и управление на кризи. Ще се научите как да разбирате цялостната структура на бизнес организациите и тяхното развитие в регионален и международен аспект, отношенията в общността и развитието на общността - включително как икономическите, социалните и културните тенденции влияят на хората и тяхното поведение.

Тази специалност предоставя възможност за огромен избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса. Завършилите специалността могат да се реализират като ръководители на различни управленски нива във фирменото управление - оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър човешки ресурси, експерти, консултанти и специалисти по управление и организационно развитие.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област. Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта. 

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на интердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.

  Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 250

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Основи на правото

Макроикономика

Маркетинг

Логистика

Финанси

Английски език

и други

 

Избираеми

Психология на личността

Организационно поведение

Управление на информацията в организациите

Психологични тестове

Психология на общуването

Междукултурно лидерство и екипи

 

Факултативни

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение