Бизнeсадминистрация и приложна психология

 

В програмата се изучават принципите и методите за управление на служителите, ресурсите и процесите по най-ефективния начин.

Отличителна черта на тази програма е балансираната комбинация от управленски, икономически и психологически дисциплини. Ще усвоите методите за мотивиране и въздействие върху хората, за да ги стимулирате да постигат целите си и да допринасят за стратегическото предимство на бизнесите.
Ще придобиете солидна теоретична подготовка в областта на управлението на фирмата, правото и финансите, психологическите механизми в управлението на човешките ресурси.
Ще придобиете умения за анализиране и отчитане на моделите на поведение, да развивате междуличностните процеси, които да подкрепят стратегията на фирмата.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Основи на управлението
Микроикономика
Макроикономика
Бизнес математика
Бизнес комуникации
Английски език
Основи на правото
Информатика
Маркетинг
Управление на човешките ресурси
Финанси
Счетоводство
Бизнес статистика
Социална психология
Когнитивна психология
Търговско право
Количествени методи
Качествени методи
Управление на проекти
Управленско счетоводство
Международен бизнес
Стратегическо управление
Икономическа психология
Трудова и организационна психология
Данъци и данъчна администрация
Логистика
Право на интелектуалната собственост
Епистемология
Психология на личността
Организационно поведение
Връзки с обществеността
Цифрова организация
Дигитални бизнес системи
Психологически тестове
Психология на влиянието и вземането на решения
Междукултурно лидерство и екипи
Психология на общуването  и други.

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение