Бизнeсадминистрация и приложна психология

 

В програмата се изучават принципите и методите за управление на служителите, ресурсите и процесите по най-ефективния начин.

Отличителна черта на тази програма е балансираната комбинация от управленски, икономически и психологически дисциплини. Ще усвоите методите за мотивиране и въздействие върху хората, за да ги стимулирате да постигат целите си и да допринасят за стратегическото предимство на бизнесите.
Ще придобиете солидна теоретична подготовка в областта на управлението на фирмата, правото и финансите, психологическите механизми в управлението на човешките ресурси.
Ще придобиете умения за анализиране и отчитане на моделите на поведение, да развивате междуличностните процеси, които да подкрепят стратегията на фирмата.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение

Редовна   

Дистанционна

Задочна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика

Научна етика

Психо-физиологични основи на човешкото поведение

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Когнитивна психология

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Психология на личността

Социална психология

Финанси

Счетоводство

Практическа философия / Стопанска история

Управление на проекти

Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки

Качествени методи

Управленско счетоводство

Трудова психология

Информатика

Международен бизнес

Стратегическо управление

Организационна психология

Психология на общуването

Данъци и данъчна администрация

Право на интелектуалната собственост

Епистемология / Психология на пола

Икономическа психология / Психология на рекламата и потребителското поведение

Разработване на бизнес проект / Дигитални бизнес системи и други. 

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение