Бизнeсадминистрация

Бизнесадминистрацията дава широко поле за изява на мотивирани и организирани млади лидери. Тя е нещо повече от ежедневните електронни и хартиени документи, счетоводни анализи и договори. Тя е предизвикателството на днешния ден. Можем да определим Бизнесадминистрацията като модерна и многолика дисциплина, която отчита важността както на дългосрочните планове за бъдещето, така и на ежедневните операции. Успешната кариера в бизнеса е свързана с управлението на процеси и хора, информационните технологии, лидерската динамика, бизнес етиката и международните отношения.

Магистърската програма по бизнесадминистрация ще задълбочи знанията ви за икономическите лостове и процеси, ще ви даде един широк поглед върху управлението и утвърдените бизнес практики. Ще разберете, че пътя нагоре по стълбата на успешната кариера може да бъде както предизвикателен, така и вдъхновяващ и възнаграждаващ.

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Бизнесадминистрация?

За всеки, който се вълнува от бизнес, с изявен интерес върху управлението на компании от различен мащаб.  

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата магистърска програма по Бизнесадминистрация?

В нашата програма е вградено разбирането за тясната връзка между теорията и практиката, което ти осигурява задълбочени академични познания и увереност в практическите умения.

Тя е насочена към развитието и усъвършенстването  на  ключови  компетенции  в управлението и особено в стратегическото управление, вземане на решения в условията на риск, умения за прилагане на количествени методи, финансов и инвестиционен мениджмънт. Ние знаем, че бизнес професионалистите поемат отговорност за бюджети, брандинг, ценообразуване, промоционални кампании, стратегии за разпространение и комуникации. Програмата ще ви  помогне да напреднете с анализа на данни и динамиката в технологиите за предприемачество и управление на бизнеса, бизнес стратегиите и иновациите. Ще разберете оперативната страна на висшия мениджмънт – дългосрочно планиране, бизнес процеси и управление на кризи, конкуренция и фирмена ефективност, клиентска удовлетвореност.

Фокусът е насочен към прилагане на иновативни методи и съвременни технологии вуправлението и развитието на организацията в условия на неопределена, глобализираща се и динамична бизнессреда.

 Придобивани компетенции

Магистърската ни програма по Бизнесадминистрация е съвременна, практически насочена програма, която развива в студентите критично разбиране на икономическите процеси.

Ще разширите своето поле на компетенции и ще изградите умения, които всеки бизнес експерт трябва да овладее. Ще научите как да разбирате организацията и нейното управление в регионален и международен аспект. Ще проучите и ще разберете как да прилагате съвременните бизнес теории и  концепции в рамките на реалната бизнес среда. Ще придобиете умения за финансов анализ и управление на проекти в контекста на регионален и международен бизнес, управление на финансови процеси. Ще се научите бързо да идентифицираш проблемите и успешно да ги решавате. Ще се научите да ръководите екипи, които имат добре дефинирани цели и визии за успех.

 Кариерно развитие

Магистърската програма по Бизнесадминистрация ви подготвя за кариера във висшия мениджмънт. Нашите студенти са високо ценени професионалисти, които бързо намират  реализация не само на българския, но и на европейския пазар.

Предстои ви кариера на ръководител в различни по мащаб фирми и бизнес сектори - управител на отдел, регионален мениджър, оперативен мениджър, проект мениджър на стопански и неправителствени организации, бизнес консултант. Много от нашите студенти избират кариера в политиката, в правителствени организации и международни компании.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

Български

Английски

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Количествени методи в управлението/ ECTS 6
 • Управление на риска/ ECTS 6
 • Финансов анализ на фирмата/ ECTS 6
 • Публична администрация/ ECTS 6
 • Инвестиционен мениджмънт/ ECTS 6

Семестър 2

 • Управление на проекти и програми/ ECTS 6
 • Маркетингови проучвания/ ECTS 6
 • Конкуренция и фирмена ефективност/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на проекти по програмите на ЕС/ Управление на международни проекти/ ECTS 6
 • Ценова и дистрибуционна политика/Маркетинг и Интернет/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение