Туризъм и прeдприeмачeство

 

В програмата ще намерите необходимото съчетание от знания по икономически, правни, социални и поведенчески науки, необходими за стартиране, управление и развитие на бизнес в сферата на туризма.
Отличително качество на програмата е, че проследява всички етапи от процеса на създаване на туристическия продукт или услуга.
Ще научите как да развивате туристически продукт, как да управлявате проекти в сферата на туристическите услуги, как да финансирате дейността си и какви са спецификите на маркетинга на туристическия продукт.
Ще придобиете необходимите предприемачески умения за планиране и прогнозиране, ефективно управление и комуникация в мултикултурна среда.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

 Форма на обучение

 Редовна  

 Задочна 

 Дистанционна 

  Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 240

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Основи на маркетинга в туризма

Бизнес статистика

Въведение в туризма

Управление на човешките ресурси

Психология

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Междукултурни различия и гостоприемство

Туристическо търсене

Въведение в предприемачеството

Планиране и развитие на туристическите дестинации

Туристическо предлагане

Нормативна уредба в туризма

Социална отговорност и устойчиво развитие

Дигитална трансформация в туризма

Социално предприемачество

Разработване на концепция за туристически продукт

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на качеството в туризма

География за травел агенти

Екскурзоводство / Индустрия на гостоприемството

Туристически организации / Организация и планиране на кетъринг събития

Туроператорска и агентска дейност / Технология на хотелските операции

Бизнес преговори / Управление на специални събития

и други.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение