Туризъм и прeдприeмачeство

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

В програмата ще намерите необходимото съчетание от знания по икономически, правни, социални и поведенчески науки, необходими за стартиране, управление и развитие на бизнес в сферата на туризма.
Отличително качество на програмата е, че проследява всички етапи от процеса на създаване на туристическия продукт или услуга.
Ще научите как да развивате туристически продукт, как да управлявате проекти в сферата на туристическите услуги, как да финансирате дейността си и какви са спецификите на маркетинга на туристическия продукт.
Ще придобиете необходимите предприемачески умения за планиране и прогнозиране, ефективно управление и комуникация в мултикултурна среда.
За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

 Форма на обучение

 Редовна  

 Задочна 

  Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика
Въведение в туризма
Бизнес комуникации
Основи на управлението
Макроикономика
Предприемачество
Количествен анализ и бизнес решения
Английски език
Туристическо търсене
Нормативна уредба в туризма
Междукултурни различия и гостоприемство
Планиране и развитие на туризма
Психология
Дигитална трансформация на бизнеса
Туристическо предлагане
Финанси и счетоводство на туристическото предприятие
Дигитални бизнес модели в туризма
Правно регулиране на предприемаческата дейност
Търговски умения
Теренно проучване на туристическа дестинация
Разработване на концепция за туристически продукт
Управление на човешките ресурси
Втори чужд език
Бизнес планиране
Стандартизация и управление на качеството в туризма
Социално предприемачество
Философия
Социология
Специализация: Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност
Специализация: Мениджмънт в хотелиерството
Специализация: Мениджмънт в ресторантьорството
Риторика
Етика
Социална отговорност на корпорациите
Език и култура
Бизнес среда и управление на фирмите в Азия и други.

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение