Туризъм и прeдприeмачeство

Каталог Бакалаври 2020/2021

 

Програмата е с практическа насоченост и има за цел да предостави необходимите знания за иновативните подходи за започване, управление и развитие на бизнес в сферата на туризма. Ще научите тънкостите на ефективната комуникация, стратегическото мислене, как да развиете туристически продукт, как да управлявате проекти в сферата на туристическите услуги и какво е маркетинг на туристическия продукт.

По време на обучението си ще придобиете знания и умения за планиране и прогнозиране, ефектив- но управление, маркетинг и използване на инструментите за финансиране на предприемаческата дейност.

Програмата включва и възможност за избор и профилиране в три специализации – мениджмънт на туроператорската и турагентската дейност, мениджмънт в хотелиерството и мениджмънт в ресторантьорството.

Можете да поемете пътя на кариерно развитие в сферите на туризма, рекреацията и свободното време, култура, спорт и развлечения, маркетинг и комуникации. Можете да избирате от множество професионални роли, в чиито отговорности влизат планирането и териториалното управление на туризма, разработване на нови туристически дестинации и продукти, експертна дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството.

По време на курса на обучение ще изучавате широк кръг от базови, избираеми и факултативни учебни дисциплини с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област. Базовите дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта. 

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на интердисциплинарни знания в съответствие с интересите на студентите.

 Форма на обучение

 Редовна  

 Задочна 

 Дистанционна

  Език на преподаване

Български

Английски

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни

Микроикономика

Основи на управлението

Въведение в туризма

Количествен анализ и бизнес решения

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Психология

Английски език

и други

 

Избираеми

Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност

Мениджмънт в хотелиерството

Мениджмънт в ресторантьорството

и други

 

Факултативни

Риторика

Етика

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

 

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Начини за плащане:

На място - с банкова карта чрез Пос терминал

По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

Чрез ePay 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение