Финанси и инвeстиции

Каталог Магистри 2020/2021

 

Висшата образователна цел на магистърската програма е подготовката и осигуряването на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически компетенции за всички структури на финансовата система в България и Европейския съюз. Акцентът в обучението се поставя върху измеренията на съвременната инвестиционна практика върху финансовите, банковите и индустриалните аспекти на икономическата дейност, ориентирани към рационално управление на сложни икономически процеси, бизнес структури, екипи и ресурси.

 Знания и компетенции

Обучаемите магистри придобиват теоретични знания за: нормативната уредба в областта на финансовото право, инвестициите в капиталови, дялови и дългови инструменти; опции, фючърси, лихвени, валутни и други финансови деривати; фундаменталният и технически анализ на инвестиционните инструменти и пазарите; управлението на риска; инвестиционното банкиране; управлението на инвестиционни проекти в реалния сектор. Професионалните практически компетенции и учения, развивани чрез профилираните за програмата задължителни и избираеми учебни дисциплини формират в магистрите практически студенти за: анализ на пазарните инструменти; оценка състоянието на финансовите пазари и тяхното предвиждане; управление на инвестиционни фондове и временно свободни капитали, изграждане и управление на портфейли от ценни книжа, дългосрочно и краткосрочно финансиране на икономическите агенти, управление на валутните и лихвени позиции и операции на фирмите и банките; инвестиции в ценни книжа и капиталово-бюджетни проекти; изграждане на инвестиционни стратегии за защита от фондов, лихвен и валутен рискове.
Възпитаниците на магистърска програма „Финанси и инвестиции“ намират успешна реализация в инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи, финансово-кредитните институти, малките и средни предприятия, големите фирми, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), системата на министерство на финансите и др. Сред професиите и длъжностите, където възпитаниците на специалността реализират успешна кариера, изпъкват: корпоративен финансов мениджър, инвестиционен банкер, кредитен инспектор, инвестиционен посредник, финансов аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации и т.н.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

 

Задължителни учебни дисциплини:

 • Финансово право         
 • Финансово бюджетиране
 • Капиталови пазари и борси
 • Инвестиционен анализ
 • Финансови деривати
 • Управление на инвестиционни портфейли
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги
 • Финансови посредници
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Дигитална трансформация на финансовите услуги
 • Алтернативни инвестиции
 • Управление на риска
 • Финансов инженеринг и прогнозиране

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение