Финанси и инвeстиции

 Висшата образователна цел на магистърската програма е подготовката и осигуряването на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически компетенции за всички структури на финансовата система в България и Европейския съюз. Акцентът в обучението се поставя върху измеренията на съвременната инвестиционна практика върху финансовите, банковите и индустриалните аспекти на икономическата дейност, ориентирани към рационално управление на сложни икономически процеси, бизнес структури, екипи и ресурси.

 Знания и компетенции

Обучаемите магистри придобиват теоретични знания за: нормативната уредба в областта на финансовото право, инвестициите в капиталови, дялови и дългови инструменти; опции, фючърси, лихвени, валутни и други финансови деривати; фундаменталният и технически анализ на инвестиционните инструменти и пазарите; управлението на риска; инвестиционното банкиране; управлението на инвестиционни проекти в реалния сектор. Професионалните практически компетенции и учения, развивани чрез профилираните за програмата задължителни и избираеми учебни дисциплини формират в магистрите практически студенти за: анализ на пазарните инструменти; оценка състоянието на финансовите пазари и тяхното предвиждане; управление на инвестиционни фондове и временно свободни капитали, изграждане и управление на портфейли от ценни книжа, дългосрочно и краткосрочно финансиране на икономическите агенти, управление на валутните и лихвени позиции и операции на фирмите и банките; инвестиции в ценни книжа и капиталово-бюджетни проекти; изграждане на инвестиционни стратегии за защита от фондов, лихвен и валутен рискове.
Възпитаниците на магистърска програма „Финанси и инвестиции“ намират успешна реализация в инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи, финансово-кредитните институти, малките и средни предприятия, големите фирми, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), системата на министерство на финансите и др. Сред професиите и длъжностите, където възпитаниците на специалността реализират успешна кариера, изпъкват: корпоративен финансов мениджър, инвестиционен банкер, кредитен инспектор, инвестиционен посредник, финансов аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации и т.н.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 90

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

 

Задължителни учебни дисциплини:

 • Финансово право
 • Финансов анализ
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги
 • Моделиране на финансови процеси
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Финансови деривати
 • Управление на инвестиционни портфейли
 • Финансови посредници
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Финансово бюджетиране
 • Алтернативни инвестиции
 • Управление на риска
 • Финансов инженеринг и прогнозиране

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение