Данъци и данъчна администрация

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти с иновативно мислене и рационални подходи, относно съвременното данъчно облагане на различните икономически субекти и дейности. В процеса на обучение се формират специализирани знания и практико-приложни компетенции за данъчния процес и административните процедури свързани с него, данъчната система и нейната правната регулация, данъчното право на Европейския съюз, в т.ч. специфични данъчни режими, технологията и дигитализацията на процесите за контрол върху дейността на предприятията. Учебният план на програмата е в пълно съответствие на актуалните изисквания за професионална реализация в областта на данъчната администрация и контролната система.

 Знания и компетенции

Фокусът в магистърската програма се поставя върху изграждане на умения за: анализиране, тълкуване и прилагане на нормите от данъчното, валутното и митническото законодателство; интердисциплинарен подход при решаване на практически проблеми, свързани с приложение на  данъчния и финансов контрол; формиране на способности за вземане на решения за прилагане на един или друг метод на контрола в зависимост от оценката на риска и конкретната ситуация на прилагане на контролното въздействие.Възможностите за кариерно развитие на успешно завършилите магистърската програма, студенти са свързани със заемане на функционални, ръководни и експертни длъжности в системата на данъчната администрация и контрол, сред които се отличават: ръководител/инспектор в контролните институции (Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Сметна палата), анализатор в икономически и финансови структури в областта на държавната администрация и частния сектор, данъчен консултант, вътрешен одитор в публичния сектор.

 Форма на обучение: 

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 90

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Данъчно облагане на икономическите агенти
 • Финансово право
 • Анализ на финансовите отчети
 • Осигурителни схеми
 • Данъчни процедури и администрация
 • Електронни системи в данъчната администрация
 • Събиране на публични вземания
 • Конфликтност в данъчния контрол
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Финансово управление и контрол в публичния сектор
 • Управление на риска
 • Вътрешен контрол
 • Професионална етика в счетоводството и одита

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение