Бизнeсадминистрация и прeдприeмачeство

 

Програмата е съвкупност от икономически, организационни и управленски дисциплини, които ще ви дадат солидна подготовка за развитие в бизнес средите и да разберете как мислят и действат успешните предприемачи.
Отличително качество на тази програма е, че тя е проектирана и създадена да мотивира и подпомогне студентите да развият предприемаческия си потенциал.
Ще получите знания за основните бизнес теории и концепции и ще овладеете умения за анализ на данни, финансов анализ, стратегически проучвания и управление на кризи.

Ще формирате критично мислене, необходимо за откриване, оценка и използване на нови бизнес възможности, за да стартирате свой бизнес.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение

Редовна 

Задочна  

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Основи на управлението
Въведение в предприемачеството
Предприемачество и иновации
Бизнес комуникации
Бизнес математика
Бизнес анализ и предприемачество
Английски език
Микроикономика
Макроикономика
Основи на правото
Информатика
Маркетинг
Управление на човешките ресурси
Финанси
Счетоводство
Бизнес статистика
Търговско право
Управление на проекти
Предприемачество и финанси
Управленско счетоводство
Международен бизнес
Стратегическо управление
Управление на бизнес услугите
Данъци и данъчна администрация
Въведение в е-бизнеса
Право на интелектуалната собственост
Бизнес планиране в предприемачеството
Моделиране и анализ на решения
Управление на операциите
Логистика
Организационно поведение
Връзки с обществеността
Управление на иновациите
Управление на бизнес процеси
Цифрова организация
Дигитални бизнес модели
Знание, лидерство и промяна
Междукултурно лидерство и екипи и други.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение