Бизнeсадминистрация и прeдприeмачeство

 

Програмата е съвкупност от икономически, организационни и управленски дисциплини, които ще ви дадат солидна подготовка за развитие в бизнес средите и да разберете как мислят и действат успешните предприемачи.
Отличително качество на тази програма е, че тя е проектирана и създадена да мотивира и подпомогне студентите да развият предприемаческия си потенциал.
Ще получите знания за основните бизнес теории и концепции и ще овладеете умения за анализ на данни, финансов анализ, стратегически проучвания и управление на кризи.

Ще формирате критично мислене, необходимо за откриване, оценка и използване на нови бизнес възможности, за да стартирате свой бизнес.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да покриете успешно изискванията по учебен план.
Факултативните дисциплини не са задължителни и носят допълнителни ECTS кредити.

  Форма на обучение

Редовна 

Дистанционна

 Език на преподаване

Български

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/  ви позволява да продължите обучението си във всеки един европейски университет.

ECTS кредити: 240

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение.

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi


Кандидатствайте лесно онлайн! 
http://online.ibsedu.bg/

Микроикономика

Научна етика

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Бизнес математика

Макроикономика

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Бизнес статистика

Управление на човешките ресурси

Търговско право

Организационно поведение

Финанси

Счетоводство

Философия / Стопанска история

Въведение в предприемачеството

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Цифрова икономика

Социално предприемачество

Предприемачество и иновации

Международен бизнес

Стратегическо управление

Управление на бизнес услугите

Данъци и данъчна администрация

Право на интелектуалната собственост

Връзки с обществеността

Моделиране и анализ на решения / Бизнес планиране в предприемачеството

Право на ЕС / Управление на операциите

Разработване на бизнес проект / Дигитални бизнес модели и други. 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение