Данъчно облаганe и контрол

Подготвя специалисти в областта на данъчната политика, финансов анализ и отчетност. Фокусът е насочен върху познания в областта на данъчните процедури и администрация, счетоводно–административните практики и проблеми на данъчното облагане, данъчното право на Европейския съюз, в т.ч. специфични данъчни режими. Програмата подготвя висококвалифицирани специалисти с иновативно мислене и подходи в съвременното данъчно облагане и контрол за различни икономически сектори

Форма на обучение: 

Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Познаване и прилагане на данъчното законодателство
 • Познаване на специфичните данъчни режими в рамките на ес
 • Управление на счетоводни-административни практики
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Дигитални умения
 • Аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Финанси, застраховане, консултантски услуги
 • Публичен сектор

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Данъчно право в ЕС/ ECTS 6
 • Специфични данъчни режими/ ECTS 6
 • Отчитане на сделки с финансови инструменти/ ECTS 6
 • Осигурителни схеми/ ECTS 6
 • Анализ на финансовите отчети/ ECTS 6

Семестър 2

 • Данъчни процедури и администрация/ ECTS 6
 • Магистърски семинар по Европейско данъчно законодателство/ ECTS 12

Избираеми      

 • Финансово управление и контрол в публичния сектор/Отчитане на дейността на нестопанските организации/ ECTS 6
 • Счетоводно-административни практики и проблеми на данъчното облагане/ Професионална етика в счетоводството и одита/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение