Логистика

Способността на предприятията да предложат продукт или услуга на конкурентноспособна цена, в точното време и точното място, е изключително важна за оцеляването и бъдещото развитие на бизнеса. Конкурентният пазар днес изисква ежедневно справяне с нововъзникнали логистични проблеми. Затова смело можем да твърдим, че логистиката не е наука на сухи теории и постулати - логистиката е стратегия, философия, динамична система с поглед към непрекъснато навлизащите нововъведения в живота на хората.
Магистърската програма е проектирана и консултирана с работодатели и професионални организации, така че да отговаря изцяло на изискванията на съвременната професионална среда. Усилията на преподавателите и експертите, които са ангажирани с тази програма, са насочени към създаването на мултидисциплинарни специалисти, които разбират организацията като част от мрежа за сътрудничество с фокус към глобализация и устойчивост.  

 Знания и компетенции

Програмата има за цел да предостави знания и изгради умения, отговарящи на изискванията на съвременната логистика както на национално ниво, така и в конкурентните условия на европейския и световен пазар. Универсалната широко-профилна подготовка дава възможност за по-голяма гъвкавост и адаптация към бързо променящите се условия и изисквания на пазара на труда. В рамките на програмата ще се запознаете с различните аспекти на логистичните процеси и как логистиката и веригата за доставки могат да бъдат по-ефикасни и ефективни. Ще научите как да планирате и организирате производствени, транспортни и складови процеси. Ще се научите да правите дългосрочни финансови прогнози, анализ на риска и да идентифицирате тенденциите в бранша. Ще получите комплексна информация за съвременните системи за комуникация и контрол на процесите. Ще се научите да мислите стратегически и да анализирате голям обем информация. Ще развиете своите умения за работа в екип и комуникативните си умения, за да изградите правилен клиентски подход.

 Форма на обучение: 

Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Количествени методи в управлението
 • Логистични транспортни системи
 • Логистични  разпределителни системи
 • Създаване и управление на верига за доставки
 • Информационни системи в логистиката
 • Управление на глобални вериги за доставки
 • Магистърски семинар
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на риска
 • Управление на проекти
 • Глобализация и икономическо развитие
 • ЕС в глобалната икономика

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика   
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение