Логистика

В ерата на бързо променящата се световна търговия, от водещо значение е правилното  разбиране за конкурентното предимство, което може да се извлече от ефективното планиране, комуникация и управление на хора и потоци от стоки при най-ниските разходи. Способността на предприятията да предложат продукт или услуга на конкурентноспособна цена, в точното време и точното място, е изключително важна за оцеляването и бъдещото развитие на бизнеса. Конкурентният пазар днес изисква ежедневно справяне с нововъзникнали логистични проблеми.  Затова смело можем да твърдим, че логистиката не е наука на сухи теории и постулати - логистиката е стратегия, философия, динамична система с поглед към непрекъснато навлизащите нововъведения в живота на хората. 

 За кого е подходяща нашата магистърска програма по Логистика?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в съвременна международна бизнес организация – производствена или търговска. Всеки, който не се страхува от ежедневните битки и уроци, които ще му предостави кариерата на мениджър логистика или оперативен мениджър.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

 Защо да изберете нашата програма по Логистика?

Програмата е проектирана и консултирана с работодатели и професионални организации, така че да отговаря изцяло на изискванията на съвременната професионална среда. Тя е акредитирана от Европейската асоциация по логистика (ELA). Нашите студенти имат възможността да получат международно признат професионален сертификат от ELA, който им дава конкурентно предимство на пазара на труда.

Усилията на преподавателите и професионалистите, които са ангажирани с тази програма, са насочени към създаването на мултидисциплинарни специалисти, които разбират организацията като част от мрежа за сътрудничество с фокус към глобализация  и устойчивост.

Това е най-подходящата магистърска програма за вас, ако имате амбицията успешно да се реализирате като мениджъри в сферата на търговията, управлението на бизнес процеси, маркетинг и администрация.

 Придобивани компетенции

Програмата има за цел да предостави знания и изгради умения, отговарящи на изискванията на съвременната логистика както на национално ниво, така и в конкурентните условия на европейския и световен пазар. Универсалната широко-профилна подготовка дава възможност за по-голяма гъвкавост и адаптация към бързо променящите се условия и изисквания на пазара на труда. В рамките на програмата ще се запознаете с различните аспекти на логистичните процеси и как логистиката и веригата за доставки могат да бъдат по-ефикасни и ефективни. Ще научите как да планирате и организирате производствени, транспортни и складови процеси. Ще се научите да правите дългосрочни финансови прогнози, анализ на риска и да идентифицирате тенденциите в бранша. Ще получите комплексна информация за съвременните системи за комуникация и контрол на процесите. Ще се научите да мислите стратегически и да анализирате голям обем информация. Ще развиете своите умения за работа в екип и комуникативните си умения, за да изградите правилен клиентски подход.

 Кариерно развитие

Играейки ключова роля във всяка икономика, този сектор обхваща редица работни места, които осигуряват гладкото доставяне на стоки и услуги – транспортен мениджър, оперативен мениджър, проект мениджър, риск аналитик и др. Наши студенти са намерили професионалната си реализация в различни равнища в управлението на организации от всички обществени и икономически сектори – производствени предприятия, търговски компании, организации от сектора на услугите.

 Форма на обучение: 

Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Количествени методи в управлението/ ECTS 6
 • Логистични транспортни системи/ ECTS 6
 • Логистични  разпределителни системи/ ECTS 6

Избираеми

 • Управление на риска/Управление на проекти/ ECTS 6
 • Глобализация и икономическо развитие / ЕС в глобалната икономика/ ECTS 6

Семестър 2

 • Създаване и управление на верига за доставки/ ECTS 6
 • Информационни системи в логистиката/ ECTS 6
 • Управление на глобални вериги за доставки/ ECTS 6 
 • Магистърски семинар/ ECTS 12

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение