МВБУ отлично със знак за качeство DS Label

14 DECEMBER 2013

Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия удостои Международно висше бизнес училище с почетния знак за качество на образованието DS Label.

DS Label се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.

Целта на приложението е да осигури достатъчни и независими данни, които да съдействат за подобряване на "прозрачността" и за безпристрастното и справедливо признаване на документите за образование и професионална квалификация (дипломи, степени, сертификати) в международен аспект.

Процедурата по оценяване на кандидатите е проведена с участието на независими експерти, за да се гарантира пълнотата на резултатите от оценяването на европейско ниво.

Международно висше бизнес училище е единственото българско висше училище, удостоено с престижния знак за качество за селекционната 2013 година.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение