Contents Volume 12-2020

Volume 12-2020

Contents Volume 12-2020

Роботи продават роботи на роботи 

Проф. д. ик. н. Невяна Кръстева

Рефреймингът или промяната в мисленето 

проф. д-р Лалка Борисова

Доброволните и задължителни оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от приложенията към финансовите отчети на български иновативни предприятия (хиперлинк)

Доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева
Проучване развитието на туризма в националните курорти на България и прилагане на механизми за устойчиво развитие (хиперлинк)

Гл. ас. д-р Десислава Алексова
Видове комуникации за изграждане на имидж на съвременната фирма (хиперлинк)

докторант Цветелина Николова

URL: robots-are-selling-robots-to-robots

Роботи продават роботи на роботи
Проф. д. ик. н. Невяна Кръстева
Международно висше бизнес училище

Abstract. The main point of this paper is to check and analyze how this advanced technology in the production and the services will influence our lives, from the point of view of the marketing the process where the goods or services move from being only concept to be actually provided to the customer. To determine how artificial intelligence is changing marketing today, we must explore various marketing methods, strategies and instruments available, which are enabled by artificial intelligence. The purpose is to give a brief look at how the entry of robotics, including artificial intelligence, machine learning, and advanced algorithms, in the sphere of both service and manufacturing will affect marketing and how it already does. This will be done by providing facts, definitions, data, personal opinion and conclusions.

Keywords: marketing, marketing mix, AI
JEL: M31, M3

Отвори пълния текст (хиперлинк) 

Рефреймингът или промяната в мисленето

проф. д-р Лалка Борисова
Международно висше бизнес училище

Резюме. В непрекъснато очакване сме на промяна – днес и в бъдеще. В кариерата, комуникациите, мисленето. Този процес е възможен с прилагането на едно определено „нещо“ – това „нещо“ е рефрейминга т.е. да се променят (преформулират) нагласите и мисленето, да се изградят компетенции за промяната им, според ситуацията. Така лесно и безболезнено ще се намира изход от трудностите, в които се оказваме по различни причини. Много от нас са заложници на определени стереотипи, които често пречат на комуникациите в работата и развитието. Преформулирането е специална техника, която позволява да се променя гледната точка, за да се постигне желаният резултат. Това не е скриване на реалността, а способността да се намира изход, когато трябва да се вземе правилно решение, а участниците имат различни гледни точки. В тези случаи едни виждат само проблеми, други намират възможности. На практика преформулирането на нагласите и мисленето може да се извърши по няколко начина, което ще бъде предмет на изследване на настоящата публикация.

Ключови думи: рефрейминг, комуникации, компетенции, промяна 
JEL: M120

Доброволните и задължителни оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от приложенията към финансовите отчети на български иновативни предприятия

Доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева
Международно висше бизнес училище

Резюме. Обект на анализ в разработката са оповестените данни за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) на иновативни български предприятия. Предмет на изследване са публикувани финансови отчети, както и прилежащите към тях приложения вкл. значими счетоводни политики, доклади за дейността, доклади на одиторите. Целта е да се изследва практиката на български иновативни предприятия относно задължителното и доброволно оповестяване на информация за НИРД. Допълнителна цел е да се направи съпоставителен анализ между въведените в нормативната уредба и специализирана литература изисквания по повод необходимите оповестявания по разглежданата проблематика и практико-приложните резултати от изследването. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, детелната уредба и специализирана литература текстове по изследвания проблем. Представени са и резултати от проведено авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи счетоводната професия в България. За проверка на авторовите хипотези са използвани програмите – IBM – SPSS Statistics, ver. 19 и Microsoft Office Excel 2016. Изследването на статистически връзки и зависимости е направено на база Хи квадрат – анализ (χ2), като за коефициент на контингенция е избран коефициентът на Крамер (V). Резултатите от изследването подпомагат развитието на литературата като представят по-задълбочен анализ на факторите, въздействащи върху оповестяването на данни за НИРД от български иновативни предприятия.


Ключови думи:
НИРД, задължително оповестяване, доброволно оповестяване


JEL:
M400, M480, M410 

Проучване развитието на туризма в националните курорти на България и прилагане на механизми за устойчиво развитие

Гл. ас. д-р Десислава Алексова
Международно висше бизнес училище

Abstract. The survey includes a study of the potential for sustainable tourist development of national resorts in Bulgaria and the opportunities for destination management. The main accents are focused on their stages of development, mistakes made in the planning and regulations and setting guidelines for their sustainable development, in accordance with current trends. It is made an in-depth analysis of the marketing macro environment and the factors influencing the development of tourism, as well as SWOT analysis. It involves developing a method for local tourist development of a tourist destination. Consideration has been given to the development of a methodological research framework, analysis and evaluation of tourism potential: external and internal environmental factors, tourism resources, material resources, human resources and administrative capacity. They are all represented as subsystems of the territorial recreation and tourism system. A study of the interconnections between them, the definition of strategic priorities and the proposals for a sustainable tourism development at the local level was carried out. It has been proven that successful sustainable tourism development in the national resorts is related to conducting systematic marketing studies.


Keywords:
sustainable development, regional development, national resorts, tourist zoning


JEL:
Q260, Q560, Z32, Q010, R580 

Видове комуникации за изграждане на имидж на съвременната фирма

докторант Цветелина Николова
Международно висше бизнес училище

Резюме. Настоящата статия е насочена към изследване на възможностите за подобряване имиджа и репутацията на фирмата. Направено е проучване в Учебен център, който предлага обучение по определени професии и направления. В статията ще бъде отделено определящо място за ролята на комуникациите при формиране на имидж и репутация в обществото, поради което ще бъде направен подробен анализ на тяхната същност.
Ключови думи: образователна институция, комуникация, имидж, репутация

JEL: M10