ERASMUS+ application form

ЕРАЗЪМ+ форма за кандидатстванe

МВБУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023

С действието за мобилност в областта на висшето образование се подкрепя физическата и смесената мобилност на студенти във всички области и цикли на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска степен). Студентите могат да учат в чужбина в партньорска институция за висше образование или да провеждат стаж в предприятие, изследователски институт, лаборатория, организация или друго подходящо работно място в  чужбина.

Периодът за обучение в чужбина може да бъде от 3 до 12 месеца. Един и същ студент има право да получи грант за мобилност с цел обучение общо до 12 месеца за всеки цикъл от своето обучение:

по време на първи цикъл ОКС „Бакалавър“

по време на втори цикъл ОКС „Магистър“

по време на трети цикъл на ОНС „Доктор“

Периодът на обучение в чужбина ще Ви бъде признат посредством Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Право на участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм +“, ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“ и право на индивидуален Еразъм + грант имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

Студенти с българско (двойно гражданство). Гражданството се удостоверява с лични документи (лична карта или международен паспорт) издадени в Р България.

Всички студенти на МВБУ в процес на обучение в:

– редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;

– обучаващи се в образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър, доктор.

Студенти, които са успешно завършили първите два семестъра на обучението си и имат среден успех от следването до момента – не по-нисък от “Мн. добър 4.50”. За бакалаври се взема средният успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взема средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/държавния изпит. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и всички докторантски минимуми, взети до момента.

Студенти, които владеят английски език или езикът, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.„

Специалността на селектираните студенти следва да отговаря на областта на знание, за която е сключено двустранното споразумение, по която студентът кандидатства.

Студентите заявяват своето желание за участие в конкурса като попълват полетата и подават апликационната форма по-долу:  от 28.11.2022 г. до 06.12.2022 г.

Преди попълването студентът следва да е решил, в кой/кои университети желае да осъществи планираната си мобилност.

Изборът си можете да направите от следните университети:

partners_bulgarian.pdf

Във връзка с резултатите от селекционната процедура, на 07.12.2022 г. в 13:00 часа във виртуалната Еразъм+ стая https://bb.ibsedu.bg/b/vel-yrq-xqe-o1u , ще се проведе информационна среща по Програма Еразъм+. Присъствието на всички попълнили и подали апликационната форма е задължително.

Choose from here: link
Briefly state the reasons why you wish to study abroad