“Прeдставянe на мeждинни рeзултати от изпълнeниeто на проeкта:“ Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“ и добри практики прeд студeнти от бакалавърска програма „Туризъм“ към МВБУ

Team IBS
Oct 27, 2021

На 27 октомври 2021 г. се проведе семинар със студенти от бакалавърска програма „Туризъм“ към Международното висше бизнес училище, на който бяха представени добри практики за устойчиво развитие на туризма от Литва, както и резултати от теренни поручвания в националните курорти Албена и Боровец по проект “ Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“. Интерес за студентите предизвикаха и възможностите за включването им в туристически проучвания и научноизследователски дейности. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г. и в момента се реализира във втората си фаза.””Прeдставянe на мeждинни рeзултати от изпълнeниeто на проeкта:“ Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“ и добри практики прeд студeнти от бакалавърска програма „Туризъм“ към МВБУ

На 27 октомври 2021 г. се проведе семинар със студенти от бакалавърска програма „Туризъм“ към Международното висше бизнес училище, на който бяха представени добри практики за устойчиво развитие на туризма от Литва, както и резултати от теренни поручвания в националните курорти Албена и Боровец по проект “ Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“. Интерес за студентите предизвикаха и възможностите за включването им в туристически проучвания и научноизследователски дейности. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г. и в момента се реализира във втората си фаза.”

Представяне на междинни резултати от изпълнението на проекта и добри практики пред студенти от бакалавърска програма „Туризъм“ към Международното висше бизнес училище

На 16 март 2021 г. се проведе семинар със студенти от бакалавърска програма „Туризъм“ към Международното висше бизнес училище, на който бяха представени междинни резултати и добри практики по проект “ Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“. Семинарът откри проф. д.г.ф. Мария Воденска, която представи накратко целите и екипа на проекта, след което гл. ас. д-р Десислава Алексова презентира развитието на курортното дело в България, основните етапи в планирането на част от националните курорти, тяхното съвременно състояние, както и предизвикателствата и перспективите пред устойчивото им развитие.

Проф. Мария Воденска продължи с кратки презентации за влиянието на климатичните, икономическите, социо-културните и екологичните промени върху туризма. Презентациите бяха илюстрирани с актуални статистически данни и резулати от направените до момента анализи. В края на срещата проф. Мария Воденска предстви добри практики от Финландия и Португалия. Д-р Алекова направи кратко обобщение, съпоставяйки представените данни с теоретичния материал по изучаваната дисциплина, призова студентите към дискусия и закри семинара.

След лекцията студентите изразиха своето удовлетворение и желание подобни инициативи да станат практика.

Проектът “Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)” е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г. и в момента се реализира във втората си фаза. Проектът се изпълнява под ръководството на проф. д-р. Теодора Георгиева и е приоритетно насочен към осигуряване на фундаментално ново знание за същностната природа на устойчивото туристическо развитие.Той има за цел разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в Българиякато по този начин ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на България като туристическа дестинация на европейския и световен туристически пазар и осигуряване на устойчивото развитие на националните курорти.”

Излезе от печат монография  с автор д-р Десислава Алексова, представящя резултати по проект на МВБУ, финансиран от фонд Научни изследвания. Основна цел на проекта е разработване и последващо тестване на методика за мониторинг и оценка на устойчивото туристическо развитие.

Монографията е предназначена както за студенти, изучаващи туризъм в различните университети, стопански и географски факултети в страната, така и за преподаватели и експерти по туризъм, туристически организации, институции и предприемачи в областта на туризма.Заедно с това тя се явява полезно практическо ръководство за местните власти и организациите за управление на туристическите райони в страната.