Student mobility with the purpose of practice – outgoing students of the Bachelor’s, Master’s, and PhD

Представяне

Студeнтска мобилност с цeл практика – изходящи студeнти ОКС “Бакалавър”, “Магистър” и ОНС “Доктор”

 

Обща информация за програмата

Програма Еразъм + дава възможност на студенти, докторанти и наскоро завършили да реализират период на мобилност с цел практика в предприятие или организация в друга участваща в Програмата държава. Мобилността има за цел да подпомогне студентите за адаптирането им към изискванията на пазара на труда, за овладяване на специфични умения и за подобряване на икономическото, социално и културно разбиране на съответната държава в контекста на придобиването на практически опит.

Студентската мобилност с цел практика представлява реализиране на стаж/практика в предприятие или друго работно място в чужбина. За да се гарантира високо качество на дейностите с максимален ефект върху студентите и докторантите, практиката задължително трябва тематично да съответства на областта на знание (специалността на студента/докторанта).

Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения по специалността на студента/докторанта. Не се допускат дейности, които  попадат в обхвата на “мобилност с цел обучение”.

Практиката може да бъде реализирана и в трите степени на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска) с продължителност от 2 до 12 месеца за всяка степен. Наскоро завършилите висше образование студенти могат да участват в този вид мобилност като кандидатстването трябва да бъде осъществено докато участниците все още имат студентски права, а практиката да се реализира до една година от тяхното завършване.

Студентите/докторантите, чиято студентска мобилност с цел практика е част от учебния план получават пълно признаване на периода на мобилността въз основа на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Признаването на мобилността става на база Learning Agreement of Traineeships, одобрен от всички страни по него преди започване на периода на мобилността. В случаите, когато практиката не е част от учебния план на студента/докторанта, МВБУ признава мобилността като я вписва в дипломното му приложение.

Кой може да участва?

Право на участие в студентската мобилност с цел практика имат всички действащи студенти и докторанти редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в МВБУ, които са:

 • Право на участие в студентската мобилност с цел практика имат всички действащи студенти и докторанти редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в МВБУ, които са:

         – граждани на държава, участваща в Програма “Еразъм+”;

         – записани са за обучение, водещо до придобиване на степените “Бакалавър”, “Магистър” или “Доктор”, независимо от формата на обучение;

         – имат среден успех от следването до момента – не по-нисък от “Мн. добър 4.50”. За бакалаври се взема средният успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взема средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/държавния изпит. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и всички докторантски минимуми, взети до момента;

         – наскоро завършили студенти (recent graduates) могат да участват в мобилност с цел практика при следните условия:

селекцията за такава мобилност трябва да е направена в последната година на обучението докато студентът има студентски права (до първата дата за явяване на държавен изпит или защита на магистърска теза) и може да се осъществи до 1 година след дипломирането;

 по време на обучението си в образователната степен, след която ще се проведе практиката, студентът НЕ трябва да е използвал всичките 12 месеца, които му се полагат за мобилност;

          – студенти, записани за обучение в МВБУ със статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Студенти, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програмата могат да осъществят мобилност в случай на свободни места и неусвоени средства;

          – да владеят езика, на който ще се провежда практиката;

          – преди началото на практиката да имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в ОКС „Бакалавър“. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ са легитимни участници в Еразъм+ практиките.

 Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма „Еразъм +”.

Мобилност с цел практика по програма Еразъм+ може да се осъществи във всички държави – членки на Европейския съюз.

Студентите могат сами да намерят организация, в която да проведат практика. Приемащ работодател по програма Еразъм+ може да бъде:

 • висше учебно заведения, на което е присъдена Еразъм харта;
 • всяка публична или частна организация, която предлага възможности за труд, например:

          – публично или частно малко, средно или голямо предприятие (вкл. социални предприятия);

          – местна, регионална или национална публична институция;

          – социален партньор или друга организация, като Търговска камара, браншова/професионална организация и профсъюз;

          – изследователски институт;

          – неправителствена организация – фондация, асоциация или сдружение;

          – училище, институт, обучителен център (на всички нива, вкл. професионално образование и образование за възрастни);

          – институция за кариерно развитие, професионално ориентиране и информационни услуги.

Не се допуска осъществяване на мобилност с цел практика в институции на ЕС или други органи на ЕС, вкл. специализирани агенции, дипломатически предствавителства, организации, които управляват програми на ЕС (напр. Национални агенции), с цел избягване на конфликт на интереси и/или двойно финансиране. Списък с приемливите видове организации за практика се публикува в Ръководството по програмата на ЕК ежегодно.

Продължителност на мобилността с цел практика

Минималната продължителност на периода на студентската мобилност с цел практика е 2 месеца, а максималната продължителност – 12 месеца. Прилага се правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователна-квалификационна степен.

Пример: Студент в ОКС “Бакалавър”, който е участвал в мобилност с цел обучение или с цел практика с продължителност 6 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече от 6 месеца.

 Селекцията в студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм +” се провежда с конкурс. Студентите/докторантите заявяват своето желание за участие в конкурса като подават следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване по образец;
 • Автобиография на български и английски език.
 • Мотивационно писмо на английски език на тема: “Защо избирам студентска мобилност с цел практика при посочения работодател?”.
 • Справка за среден успех.
 • Писмо-покана и общо писмо от работодателя;
 • Декларация за легитимност от работодателя;
 • Копие/я от документи, удостоверяващи езиковата компетентност, съгласно изискванията на работодателя. Езиковата подготовка се удостоверява с един от следните документи:

          – копие от диплома за завършена гимназия с изучаване на чужд език;

          – свидетелство за положени приравнителни изпити по чуждия език в езикова гимназия (или друго училище);

          – международно признат сертификат за владеене на език; 

          – ниво, покрито в Международно висше бизнес училище.

 • Декларация за предишно участие в програма “Еразъм+” по образец;
 • Съгласие от декана на МВБУ по образец.

Предходно посочените документи се изготвят в сътрудничество с институционалния Еразъм координатор на МВБУ – Даниела Георгиева (dgeorgieva@ibsedu.bg). За повече подробности относно изискуемите документи виж Приложение 2.

Студентите имат право да кандидатстват по всяко време на семестъра! Комисия по селекция се събира и разглежда подадените документи всеки месец или в месеца на постъпване на редовен пакет от документи за кандидатстване по студентска мобилност програма Еразъм+ към МВБУ!

Със заповед на Ректора стартира селекционната процедура за набиране на студенти за мобилност с цел практика, съгласно одобрени и финансирани от ЦРЧР потоци за мобилност. В заповедта се посочва комисия, която да прегледа представените документи, провери съответствието на кандидатите с критериите за оценка и проведе събеседване с тях (вкл. на английски език).

Комисията извършва административна проверка на подадените документи, след което класира кандидатите в низходящ ред.  Класирането се извършва по следните критерии:

– Кандидатите трябва да са граждани на държава, участваща в програмата ”Еразъм+”, легитимни за участие в Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, или студенти/докторанти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Приоритет се дава на кандидати, които кандидатстват за мобилност в държава, различна от тяхната страна на произход.

– Кандидатите трябва да отговарят на предходно посочените изисквания, като приоритет се дава на кандидати с по-висок среден успех от следването.

– Mаксимално един невзет изпит. При изчисляване на успеха, невзетият изпит се счита за 2.00 и студентите се класират като резерви, като се задължават да изчистят задължението си до момента на попълване на апликационните формуляри.

– Съответствие на практиката с областта на знание/специалност. Задължително условие е практиката тематично да съответства на областта на знание/специалността на студента/докторанта. Няма да бъдат допуснат осъществяване на практики, които не съотвестват на областта на знание/специалностт на кандидатите.

– Легитимност на избрания работодател. Не се разрешава мобилност с цел практика в приемаща чуждестранна институция, в която студентът вече е бил на мобилност с цел обучение.

– Ниво на езикова подготовка. Предимство имат лица с по-високо ниво на езикова подготовка по работния език на мобилността.

– Предимство имат лицата, които кандидатстват за първи път по програмата.

След приключване на конкурса, комисията по селекция изготвя протокол с имената на одобрените кандидати. Одобрените за участие в програмата студенти/докторанти получават статут на Еразъм+ студент. Правата и задълженията на Еразъм студентите са отразени в Студентската Харта „Еразъм +“.

Одобреният кандидат полага онлайн тест по работния език на мобилността в системата на ЕК Online Linguistic Support (OLS), в случай че този език се предлага за съответната година.

Какво е Online Linguistic Support?

Платформата за Онлайн езиковата подкрепа (OLS) е предназначена да помага на Еразъм участници за подобряване на нивото на владеене на езика, на който те ще учат в приемащия университет преди и по време на техния престой в чужбина, за да се повиши качеството на мобилността с цел практика. Тъй като липсата на езикови компетенции е основна пречка пред участниците да се възползват от студентската мобилност, OLS  прави езиковата подкрепа достъпна, гъвкава и лесна.

При резултат B1 и по-нисък, се назначава онлайн курс на работния език в системата. При резултат B2 и по-висок, студентът по желание може да получи лиценз за онлайн курс на работния език или на местния език на приемащата държава.

  Участниците, чийто майчин език е работния език на мобилността, не следва да решават онлайн теста, който оценява езиковите им познания. Резултатите от теста ще са достъпни само за участника, МВБУ и Европейската Комисия.

 Онлайн тестът за оценяване на езиковите познания се провежда след като участникът вече е избран за мобилността, поради което резултатът от теста няма да повлияе върху решението дали да замине или не.

След мобилността: Вие задължително трябва да решите втори езиков тест, за да се оцени постигнатия прогрес по време на мобилността.

 

Финансова подкрепа – грант

Студентът/докторантът може да осъществи мобилността: 

          – с финансова подкрепа от средствата на ЕС;

          – без финансова подкрепа (“zero grant”) от средствата на ЕС;

          – с финансовата подкрепа от средствата на ЕС, съчетана с период на безфинансова подкрепа от средствата на ЕС;

          – подкрепа на участник със специални потребности.

Какво е Еразъм + студентски грант за мобилност? Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Грантът не е стипендия, той не предвижда цялостното покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка. При подписване на споразумение за практика, студентите/докторантите имат право да получат “студентски грант”, който да ги подкрепи по време на периода на обучението.

Еразъм + грантът се отпуска съобразно държавата, в която следва да се реализира практиката и зависи от стандарта на страната. Той е фиксиран и не може да бъде намаляван или увеличаван. Отпуска се за реален престой – брой календарни дни. Грантът се определя ежегодно в зависимост от изискванията на програмата и подписан договор между МВБУ и ЦРЧР.

Приемащите работодатели могат да предложат възнаграждение, отделно от гранта по програма Еразъм+, по тяхна преценка.

Студентът/докторантът има право да получава финансиране и от други източници, различни от Европейските фондове.

За периода на практиката студентът/докторантът не се освобождава от задължението да заплаща такси за обучение в МВБУ.

При самоволно прекъсване на практиката, преди да изтече минимално установеният срок на мобилността, студентът възстановява изцяло получения грант. Това не се отнася за студенти, възпрепятствани да завършат планираната мобилност в чужбина поради здравословни причини или форсмажорни обстоятелства, за които са уведомили своевременно Еразъм+ координатора. В случай, когато Еразъм+ студент преустанови периода на практика в приемащата институция – работодател, поради форсмажорни обстоятелства, здравословни или други основателни причини, или е осъществил период на престой, по-малък от минимално установения от ЦРЧР, институцията-бенефициент е длъжна веднага да уведоми писмено ЦРЧР и да изиска от студента незабавно възстановяване на сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.

Какво е “Zero grant” мобилност или “нулево европейско финансиране”?

“Zero grant” Еразъм студенти са легитимни за мобилност с цел практика. Това са студенти, които отговарят на всички критерии и се ползват от всички привилегии на Еразъм студенти, но не получават финансиране (грант) от ЕС за мобилността. Правилата по Програмата, с изключение на тези, свързани с отпускането на финансова подкрепа, се прилагат и за “Zero grant” студенти.

Здравно осигуряване и застраховане

Следва да притежавате Европейска здравноосигурителна карта с цел осигуряване и улесняване на достъпа по време на мобилността до безплатно медицинско лечение в страната-домакин, когато тя е членка на ЕС или ЕИО. Европейската здравноосигурителна карта не покрива специфични медицински интервенции и Еразъм студентът следва да се насочи към сключване на допълнителна застраховка, ако такава необходимост е налице. МВБУ има право да следи дали студентът е направил всички достатъчни, съгласно националното законодателство на приемащата държава, застраховки. Заплащането на застраховките се извършва със средства от индивидуалния грант на студента.

Осигуряване на настаняване

Ако приемащата страна не предлага настаняване, необходимо е студентите своевременно да потърсят начини на настаняване. Възможности за настаняване: https://eurasmus.com/en/

Търсене на стажове/практика:

Студентите/докторантите сами търсят работодател, при когото да осъществят мобилност с цел практика. Възможности за откриване на подходяща позиция:

Реализиране на мобилността

По време на мобилността студентът следва да представи на Еразъм+ координатора:

 • Arrival Certificate – изпратен по електронна поща с подпис и печат от работодателя.
 • Споразумението за обучителна практика (Learning Agreement of Traineeship) – частта „по време на мобилността“ – попълва се САМО в случаи, че са настъпили промени в предварително одобрената програма.

В срок от 10 работни дни след края на мобилността студентът се отчита финансово и административно пред Еразъм+ координатора като представя:

 • Departure Certificate – с подпис и печат от работодателя. И двата документа (Arrival Certificate и Departure Certificate) следва да бъдат представени в оригинал след завръщането на студента/докторанта.
 • Споразумението за обучителна практика (Learning Agreement of Traineeship) – частта „след мобилността“ или т.нар. Traineeship Certificate. 
 • Transcript of Works – попълнена, подписана и подпечатана от работодателя и предоставена в оригинал.
 • Самолетни билети и бордни карти. При разминаване в датите между Arrival Certificate и Departure Certificate, и билетите, се отчита по-краткият отрязък от време (за начало на мобилността се приема по-късната дата, а за край на мобилността се приема по-ранната дата).
 • Онлайн тест за оценяване на езиковите познания след края на мобилността. 
 • Онлайн Еразъм + финален отчет – финалният отчет се изпраща онлайн на студента/докторанта от Европейската комисия. Той трябва да бъде попълнен в срок от 7 календарни дни след изпращането му. В случай че не бъде попълнен, комисията има право да наложи частично или пълно възстановяване на получения грант.
 • Банково извлечение за получения грант.

Необходимите документи за признаване на мобилността се изготвят/съгласуват заедно с Еразъм координатора на МВБУ.

За академичната 2019/2020 година, броят на свободните студентски мобилности е 4.

 

За повече информация:

Еразъм+ координатор: Пламена Господинова

Т:+359 2 907 82 31 / +359 898 624 469

Е-mail: pgospodinova@ibsedu.bg

 Офис Еразъм на МВБУ:

ул. Винсент ван Гог 7,

ЦДО, гр. София 14077

 

Студентска еразъм харта

Месечен грант за 2018 – 2019

Формуляр за кандидатстване

Документи за признаване на отпуснат и усвоен грант по Студентска мобилност с цел практика

Декларация за предишно участие в програма “Еразъм+” по образец

Съгласие от декана на МВБУ по образец

Често задавани въпроси