Public defenses

МВБУ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация да осъществява обучение в образователна и научна степен „доктор” по научните специалности:

  • Администрация и управление (бизнесадминистрация) по професионално направление 3.7 „Администрация и управление”
  • Икономика и управление (индустрия ) по професионално направление 3.8 „Икономика”
  • Икономика и управление (туризъм) по професионално направление 3.9 „Туризъм”

 

Чрез обучението в докторската степен се постига:

  • естествено продължение на обучението от бакалавърска и магистърска степен при прилагане на същите високи стандарти за качество на учебния процес и научноизследователската дейност;
  • развитие на капацитета и опита на МВБУ и разширяване на предлаганите докторски програми в сходни области на икономиката, управлението, международните отношения, финансите;
  • предлагане на обучение по изследователски теми, актуални за икономическото развитие на страната и от интерес за конкретни бизнес организации и управленски структури на национално и регионално равнище;
  • привличане и мотивиране на най-добрите студенти, възпитаниците на МВБУ, други университети и представители на бизнеса с опит за работа в специфична среда;
  • осигуряване на качествено и конкурентно учебно съдържание, подходящи условия за амбициозна изследователска и научно-приложна дейност;
  • утвърждаване обучението в докторска степен в стабилна основа за развитието на академичния състав на МВБУ, гаранция за съответствие с нормативните изисквания и конкурентното начало в образователния сектор.

 

Обучението за придобиване на образователно-научна степен „Доктор“ в Международното висше бизнес училище се осъществява в редовна, задочна, самостоятелна или дистанционна форма.

Обучението в редовна и самостоятелна форма е с продължителност до 3 години, а в задочна и дистанционна форма – до 4 години.

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита ОКС „Магистър“.

 

Полезни връзки:
Асоциация на докторантите в България