Изданието „Научни трудове” на МВБУ публикува резултати от теоретични и практически изследвания и научноизследователски проекти на преподаватели, докторанти и студенти от МВБУ, както и от други български и чуждестранни университети и научни организации.