Широка обществена подкрепа получи Маркетинговата стратегия за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион на Чипровци и Пирот 2021-2025г.

Team IBS
Apr 28, 2021

Широка обществена подкрепа получи Маркетинговата стратегия за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион на Чипровци и Пирот 2021-2025г. Представители на местните власти, неправителствения сектор и артистичните среди от трансграничния регион изразиха единодушно мнение, че създаването на устойчив туристически продукт е един от механизмите за възраждането на трансграничния район и подем в икономическото му развитие. Начинът това да се осъществи е чрез обвързване на нематериалното наследство и туризма, насърчаване на предприемачеството сред местните занаятчии, обучение на музейните служители за маркетиране на създадения продукт, както и прилагане на концепцията на креативния туризъм.

Всички те се обединиха около тезата, че превръщането на трансграничния район на Чипровци и Пирот в атрактивна туристическа дестинация, е свързано с изпълнението на петте основни стратегически приоритета, формулирани в маркетинговата стратегия, а именно: ефективно управление на туристическата дестинация и развитие на партньорства със заинтересованите страни; развитие на туристическия продукт – диверсификация на продукта и създаване на разнообразна продуктова гама; подобряване на условията за развитие на туризма и достъпността на средата; създаване на туристически бранд на дестинацията; маркетиране на туристическия продукт.

Постигането на стратегическите цели и приоритети е заложено в маркетинговият план за устойчиво развитие на туризма и управление на туристическия продукт в трансграничния регион, като за целта са разработени конкретни мерки, които да бъдат изпълнени в 5-годишен средностратегически период.

 

Marketing_Strategy_BG