Business Administration and E-Business

Образователната цел на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти, които могат да съчетават сериозната теоретична подготовка с умения и опит да анализират, внедряват и развиват решения за електронен бизнес.
Тя предоставя знания за теоретични и практически основи, реализацията на бизнес моделите, които са в основата на електронния бизнес. 

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 75 ECTS

Програмата по „Бизнесадминистрация и електронен бизнес“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на бизнесадминистрацията, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в три семестъра. Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Магистърската програма по „Бизнесадминистрация и електронен бизнес” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ. Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения, и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Количествени методи в управлението
Моделиране на бизнес процеси
Онлайн маркетингови проучвания
Управление на иновации и цифрова трансформация
Корпоративно управление
Управление на проекти и програми
Електронна търговия и омниканали
Дигитални бизнес системи
Дигитална маркетингова стратегия
Маркетинг в социалните медии
Уеб метрика и планиране на дигитална кампания
Интернет реклама и продажби
Старт-ъп проекти в дигитална среда
Цифрова икономика
Магистърска теза 

Теоретични знания за:

 • бизнесмоделите в цифровата среда;
 • предприемачество в условията на дигитализация и цифрова трансформация на бизнеса;
 • корпоративно управление и устойчиво развитие на е-бизнес;
 • планиране и провеждане на ефективни маркетингови кампании.

 

Практически умения и компетенции:

 • анализиране на промените в съвременната бизнес среда;
 • организиране и управление на електронен бизнес;
 • използване на информационните технологии като инструмент за вземане на решения;
 • планиране, създаване и реализиране на стратегии за устойчиво развитие на електронен бизнес. 
 • експерт по електронен бизнес в маркетингови отдели и компании;
 • консултант по цифрова организация на бизнеса в банковата и финансовата сфера;
 • научноизследователска и консултантска дейност;
 • предприемаческа дейност. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Бизнесадминистрация и електронен бизнес“ могат да продължат обучението си в ОНС „Доктор“.