Acad. Management

Академично управление

МВБУ се управлява от Президент и Ректор.

Президент

• г-жа Лена Гайдарска – Президент

• г-жа Надя Гайдарска – Вицепрезидент

Ректор

• проф. д-р Георги Апостолов

Академичното управление се осъществява от членовете на Академичния съвет под ръководството на Ректора. Те отговарят за провеждането на образователната и научната политика на бизнес университета като управляват учебната, изследователската и международната му дейност.

Академичната дейност се подпомага от заместник-ректорите.

Заместник-ректори

• доц. д-р Стела Балтова – Заместник-ректор по научноизследователската дейност, международното сътрудничество и проектна дейност 

• доц. д-р Иван Андреев – Заместник-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС “Доктор”

• проф. д-р Миланка Славова – Заместник-ректор по учебната дейност

Оперативното ръководство на образователната дейност се осъществява от Декана.

Декан

• доц. д-р Даниела Георгиева