Две нови за България и изключително актуални в международен контекст магистърски програми: „Кръгова икономика“ и „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“

Екип МВБУ
фев. 17, 2022

Образователното портфолио на МВБУ ще бъде разширено с две нови за България и изключително актуални в международен контекст магистърски програми: „Кръгова икономика“ и „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“.

Програмите са плод на активната работа и сътрудничество на три университета – Бургаски свободен университетХимикотехнологичен и металургичен университет, София и Международно висше бизнес училище по проект  „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещ бенефициент по проекта е БСУ

Бъдещите студенти в програмите  „Кръгова икономика“ и „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ще се обучават от преподаватели от партниращите висши училища и ще получат общи дипломи.  Основна цел на проекта е  създаването и развитието на профилирани кадри за нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор и стратегическите инфраструктурни проекти. За целта, в рамките на проекта, се предвиждат дейности, които ще създадат подходящи условия за сътрудничество между висшите училища и бизнеса, посредничество и подкрепа за развитие на кариерата на завършващите.

 

Първата работна среща по проекта се проведе на 17.02.2022 година в МВБУ, на която присъстваха проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проекта, както и представители на партниращите висши училища – проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ и проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ.

Работната група беше посрещната и приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, която пожела успешно и ползотворно сътрудничество в най-благородната мисия на висшите училища – предоставяне на качествено съвременно образование в полза на обществото.

Партньори: