CB007.1.21.159

CB007.1.21.159

To BOND entrepreneurial learning with primary and secondary schools and universities with the aim of curricula enhancement and entrepreneurial competences improvement for the purpose of facilitating employment of young peopleLead

Partner – International Business School;

Partner 1 – College of Applied Professional Studies Vranje

Стойност на проекта, одобрен за финансиране: 198 453.80 Евро

Период на изпълнение: 23.11.2016 – 22.02.2018 


Цели на проекта

Обща цел на проекта: Да се улесни заетостта на младите хора чрез систематично подобряване на предприемаческия капацитет в рамките на формалното образование.

Специфичните цели са: 1. Подобряване на предприемаческа компетентност на началните и средни училища; 2. Подобряване на предприемаческите умения на преподавателите и учениците чрез достъп до “ Обучение на обучители“ ; 3. Надграждане на учебните програми в началните, средни и висши училища по модела на предприемаческото образование.

Дейности

Дейност (А) 1 – Кампания „Свържи се“ и А2 публично събитие за отбелязване на откриването на проекта, с цел да се гарантира прозрачността на проекта и привличане на целеви групи и бенефициенти, тяхното аплициране и подбор на участници.

А3, А4 и А5 – Разработване и внедряване на предприемаческо обучение за ученици в основните и средните училища – създаване и прилагане на две програми, които ще бъдат интегрируеми с официалните учебни планове и адаптирани към основите, т.е. средните училища. Учениците ще се научат да поемат инициатива, да развиват самоувереност и придобиване на активно и отговорно отношение към обществото и собственото си развитие. Програмата има за цел да насърчи креативността, иновациите и самостоятелно търсене на работа, развитие на личностни качества, които са в основата на предприемаческо поведение, повишаване на самосъзнанието за самонаемане на работа и предприемачество като възможност за кариерно развитие, работа по конкретни предприемачески задачи, и да развиват бизнес умения за това как се създава и управлява предприятие.

А6 и А7 – Разработване и прилагане на програмата „Обучение на обучители“ в областта на предприемаческия живот, предназначена за преподаватели от основните и средни училища и студенти – целта е бъдещите учители по предприемачество да развиват предприемаческото мислене, разбират предприемачеството, да придобият предприемачески компетенции и да натрупат умения за предаване знания на учениците чрез използване на интерактивни методи и пълна ангажираност с учениците. Една от целите на програмата е и активното участие на родителите / семействата на учениците, така че всеки да има възможност да мисли и действа предприемачески и системно да водят бъдещите кариери на студенти.

А8 – Разработване на ученически компании в началните и средни училища – учениците ще бъдат разделени на отбори и ще получават задачи за развитие на дружеството, в съответствие с придобитите знания и умения в дейности 4 и 5. Тяхната задача ще бъде: развиване на бизнес идеи, определяне организационна структура, създаване на бизнес план, прогнозиране на резултати и симулиране ежедневна работа. Преподавателите и студентите участващи в проекта ще насочват работата в съответствие с придобитите знания и умения в дейността 7. Очаква се, 185 ученици да работят в 37 отбора и развиват 37 фирми.

A9 – Обмен на добри практики между началните, средни и висши училища и изготвяне модели на нови учебни програми

A10 – Сътрудничество с родителите / семействата с оглед включването им в предприемаческо развитие на учениците и представяне на резултатите от проекта, постигнати в областта на предприемаческото обучение, на съвместното публично събитие.

A11 – Обществено събитие – „Ден на сътрудничество между студентите”, който ще се състои в следното: обобщаване на резултатите от проекта, представяне на ученическите фирми, гласуване за печеливши учебни компании и връчване на сертификати и награди, връчване на сертификати на участниците в програмата на предприемаческото обучение.

A12 – Разработване на модели на нови учебни програми за обучение по предприемачество за началните и средни училища.

A 13 – Разработване модела на нови учебните програми за достъп до „Обучение на обучители“ в рамките на партньорските висши училища, предназначени за преподаватели от началните и средните училища и студенти.

A14 – Заключително събитие на проекта по повод обявяване на постигнатите резултати и дискусии за мултиплициране и устойчивост на резултатите от проекта.

Споделете:

Презентации

Снимки

Файлове

Участници

Новини

Добавете тук текста на заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.