ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: BG05M2OP001-2.009 -0032

Разработванe и апробиранe на модeл за мониторинг и оцeнка на устойчивото развитиe на туризма в България (на примeра на националнитe курорти)

Име на проекта:

Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)

Финансиращ орган:

Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Проектът се изпълнява под ръководството на проф. д-р. Теодора Георгиева и е приоритетно насочен към осигуряване на фундаментално ново знание за същностната природа на устойчивото туристическо развитие. Това знание ще се използва многократно както за бъдещи изследователски дейности, така и за формиране на управленски политики и подходи за минимизиране на негативните влияния на туризма върху околната среда в страната.

Цели на проекта:

Проектът има за цел разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България на примера на националните курорти ( в т.ч. морски – Албена, Дюни, Златни пясъци, ММЦ Приморско, Св. Константин и Елена, Слънчев бряг, Елените; и планински – Боровец и Пампорово). Разработеният модел се основава на система от индикатори за обективна оценка на устойчивостта на туристическото развитие като основа за извеждане на тенденциите, обосноваване и провеждане на политика за оптимизиране на ефектите от развитието на туризма.

Постигането на тази цел ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на България като туристическа дестинация на европейския и световен туристически пазар и осигуряване на устойчивото развитие на националните курорти като представители и „флагмани“ на туристическата индустрия. Внедряването на постигнатите резултати в практиката ще доведат до решаване на редица въпроси от социално-културен, икономически и екологичен характер, чрез формирането на успешен модел на взаимодействие между структурните елементи на системите на туризма.

Предходното ще се реализира на основата на изпълнение на взаимосвързани дейности и задачи, в рамките на които ще бъдат очертани насоки за:

А) по-нататъшното усъвършенстване на съществуващите системи от индикатори за устойчиво развитие на туризма на ниво национален курорт;

Б) постигане на оптимално ниво на устойчиво развитие на туризма в пилотните национални курорти.

Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград

За повече информация: http://bgresorts.online/ 

Споделете:

Презентации

Снимки

Файлове

Участници

Новини

Добавете тук текста на заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.