Курсовe

Нови онлайн курсовe за допълнитeлна профeсионална квалификация "УЧИТЕЛ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" и "УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА"

Продължителност на обучението: една учебна година

Форма: дистанционна

Начало: 27.03.2023 г. 

Срок за записване: до 19.03.2023 г.


Центърът за продължаващо обучение обявява курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по предприемачество“ и „Учител по икономика“.

Формирането на знания и развитието на умения в областта на икономиката, администрацията, управлението и туризма са в основата на интердисциплинарното и иновативно обучение за ключова компетентност,  инициативност и предприемчивост в училищното образование. Нарастващото търсене на учители с актуални познания в тези предметни области е възможност за пълноценна реализация с добавена стойност, а допълнителната педагогическа квалификация и правоспособност конкурентно предимство.

Придобиването на професионална квалификация учител по предприемачество и икономика е възможност и условие за реализация в областта на прогимназиалния и гимназиалния етап на училищното образование, както в общообразователната, така и в професионалната подготовка.ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

Курсът за придобиване на учителска квалификация „УЧИТЕЛ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ е предназначен за дипломираните в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ в професионалните направления – 3.7 Администрация и управление, 3.8 Икономика или 3.9 Туризъм.

Курсът за придобиване на учителска квалификация „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА“ е предназначен за дипломираните в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ в професионалното направление – 3.8 Икономика  

 

ВАЖНО!!!

В курсовете могат да се запишат и студенти, които в момента се обучават за придобиване на висше образование в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“, независимо от годината на обучение. Те ще получат своето Свидетелство за допълнителна професионална квалификация „учител по…“, с получаването на съответната диплома за степен на висше образование.

Очакваме ви! 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобиването на професионалната квалификация „УЧИТЕЛ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ и „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА“ е задължително условие за реализация в областта на общата система на училищното образование, както в общообразователната, така и в професионалната подготовка.

Все по-атрактивната учителска професия и нарастващото търсене на учители, особено в иновативните и модерно организирани и оборудвани училища, е чудесна възможност за пълноценна и силно удовлетворяваща професионална реализация на завършилите направленията Администрация и управление, Икономика и Туризъм. Така допълнителната педагогическа квалификация и учителската правоспособност се превръщат в силно конкурентно предимство за завършилите „бакалавър“ и „магистър“.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е с продължителност 1 учебна година. То ще стартира на 27 март 2023 г. в дистанционна форма чрез обучителната платформа Moodle. Курсистите ще имат на разположение учебните материали по различните дисциплини от учебния план, както и възможност да участват във виртуални консултации с преподавателите си в съботата и неделя по предварително оповестен график.

 

ИЗПИТИ И ДИПЛОМИРАНЕ

Изпитите ще бъдат провеждани в дистанционна форма.

Текущата педагогическа практика, хоспитирането, стажантската практика и държавният практико-приложен изпит ще бъдат проведени в присъствена форма в общообразователни училища и/или професионални гимназии, където се преподава учебен предмет и/или модул от училищната подготовка по икономика и/или предприемачество.

След завършване на курса на обучение курсистите ще получат Свидетелство за професионална квалификация „Учител по…“, което ще бъде издадено и валидно САМО ако притежават диплома за завършено висше образование за ОКС „Бакалавър“ и/или „Магистър“ в посочените направления.

Студентите, които в момента се обучават в специалности от посочените направления ще получат Свидетелството за учителската правоспособност с получаването на дипломата си за „бакалавър“ или „магистър“.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Програмата за обучение е съобразена с държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ и включва задължителните дисциплини:

– Педагогика

– Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

– Психология

– Приобщаващо образование

– Компетентностен подход и иновации в образованието

– Методика на обучението по Предприемачество/Икономика.

Освен задължителните, са включени и 4 избираеми дисциплини – по 2 за всеки семестър – както и 1 факултативна. През първият период курсистите имат възможност за богат избор от педагогическипсихологическиобразователно-управленски и частно-дидактически дисциплини, а през втория – такива с интердисциплинарен и практико-приложен характер и надграждащи компетентности, свързани със спецификата на професионалната квалификация.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Лекционните курсове за задължителните учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани преподаватели в съответната предметна област, които имат богат теоретически и практико-приложен опит. Сред тях са доктор на науките по Педагогика, професори по Психология, Администрация и управление, Икономика, както и специалисти от практиката, с експертиза не само в преподаването, но и формирането на политики и изпълняването на национални и международни програми, свързани с училищното образование.

 

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 • Онлайн подаване на документи
 • София – ул. „Винсент ван Гог“ 7, Център за дистанционно обучение на МВБУ 
  (метро станция Витоша, срещу сградата на Овергаз),
  тел. за информация 02 400 16 31
 • Ботевград – ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ, тел. за информация 0723 688 12

 

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Такса за обучение се заплаща еднократно или на две равни вноски.

 1. Еднократно заплащане на таксата за обучение при записване на курса – 1420 лв.
 1. Разсрочено плащане на две равни вноски

          – Първа вноска – 750 лв. – при записването на курса;

          – Втора вноска – 750 лв. – до 30 септември.

Начини за плащане:

 • С банкова карта чрез Пос терминал – в МВБУ при подаване на документи
 • По банков път – Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

 

При необходимост от допълнителна информация за курсовете:

тел :+359 (0)723 688 12

Email: [email protected]