Работа и стажове

Кариерни изложения и форуми

Кариерни изложения и форуми

Актуални предложения за работа

Обща характеристика на длъжността:
Основните цели и задачи на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ са свързани с изготвянето на аналитични материали и прогнози, провеждане на макроикономически изследвания, иконометрично моделиране и симулации, които подпомагат вземането на решения от Управителния съвет на БНБ. Част от работата в дирекцията е свързана с  изготвянето на периодични анализи за развитието на икономиката, като пример за това е тримесечното издание „Икономически преглед“. Служителите на дирекцията участват активно в двугодишния план за изследователска дейност на БНБ, в който са включени теми, свързани с изпълнението на целите и задачите на БНБ. Част от работата по плана за изследователска дейност се публикува в поредицата „Дискусионни материали“ на сайта на БНБ. Експертите от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ участват в различни работни групи към Европейската система от централни банки, където работят с колеги от други европейски държави по конкретни теми според специализацията си. Служителите на дирекцията участват в регулярни срещи с международни институции (Международен валутен фонд, Европейска комисия и други), по време на които се дискутират текущото състояние на българската икономика и очакванията за бъдещото ѝ развитие. 

Минимални изисквания:
Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“
Предпочитана специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия,
статистика, приложна математика;
Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според
Европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
Отлични познания за работа с MS Office.
За предимство ще се считат:
 Умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, MATLAB, Stata, R и Python;
 Умения за работа с бази данни;
 Аналитични разработки или научни публикации.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси или задачи, свързани с икономическата теория и приложния икономически анализ.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични
данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита
на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката,
рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат
разгледани.


Документи се подават в срок до 22.03.2024 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени
файлове;

2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1, дирекция
„Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на
БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен
включително). 

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

  • Позиция: Асистент продажби, стоково кредитиране – гр. София

 Търговска позиция на банката, която дава възможност на кандидатите за дългосрочно развитие, утвърждаване в компанията и последващо развитие и на други позиции в Банката. Работното време е на смени и е подходящо за студенти, които искат да придобият професионален опит в сферата на банкирането.


Повече информация и условия за кандидатстване: https://jobs.tbibank.bg/o/sofia-121

  • Актуални свободни работни позиции от Национална агенция по приходите (НАП) може да разгледате тук
  • Актуални свободни работни позиции в областта на Туризма може да разгледате тук

Актуални предложения за стаж

Актуални предложения за стаж

  • Студентски стажове в държавната администрация – 2024, може да разгледате тук

Стипендии

Германската служба за академичен обмен (DAAD) съвместно с международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени за обучение или научен престой във Федерална република Германия.

Пълна информация, включваща списък със стипендиите, условията, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване, може да бъде намерена на интернет страниците на DAAD, на международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София и на Посолството на Федерална република Германия в София.  

Фулбрайт

Днес, „Фулбрайт“ е най-широко признатата и престижна програма за обмен в света. През изминалите седем десетилетия чрез програмата „Фулбрайт“ е осъществен академичен и културен обмен на около 325 400 стипендианти, 122 800 от САЩ и 202 600 от други страни по света. Тя функционира в над 155 страни и ежегодно присъжда чрез открит конкурс около 8 000 нови стипендии в цял свят на хора с потенциал да представят културното многообразие на тяхната нация.

Програмата „Фулбрайт“ се администрира от Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ със съдействието на агенции като Института за международно образование и Съвета за международен обмен на учени.

Стипендии за български граждани предлагани в Програма „Фулбрайт“: