Покана за избор на експерти за екип на МВБУ за организация и управление на проект

Екип МВБУ
фев. 02, 2022

Международното висше бизнес училище е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

С настоящата покана каним експерти от Международното висше бизнес училище с професионален опит в организацията, изпълнението и управлението на проекти за членове на екип за организация и управление на проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”, за следните обособени позиции:

1. Методолог на проекта за партньора Международно висше бизнес училище.

Кратко описание на длъжността: ръководи цялостното изпълнение и осъществява мониторинг на всички дейности по проекта за партньора Международно висше бизнес училище. Контролира съдържанието на информацията, свързана с публично представяне и отчитане на резултатите от изпълнението на проекта. Ръководи екипа за управление на партньора Международно висше бизнес училище. Управлява комуникацията и взаимодействието с другите висши училища, партньори по проекта.Изисквания за заемане на длъжността: висше образование; академичен опит в обучението на студенти и управлението в системата на

висшето образование; опит в управлението и изпълнението на национални и международни проекти; организаторски и комуникационни умения; способности за работа в екип; работа с компютър и владеене на английски език.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подаване на Заявление за кандидатстване за Методолог на проекта за партньора Международно висше бизнес училище (Приложение 1);
 • Автобиография (CV).

2. Координатор на проекта за партньора Международно висше бизнес училище;

Кратко описание на длъжността: координира оперативното управление и изпълнението на всички дейности по проекта за партньора Международно висше бизнес училище. Осъществява мониторинг на съставените необходими документи и организира документооборота при изпълнението на дейностите по проекта за партньора Международно висше бизнес училище. Координира работата на експертите по проекта. Участва и организира срещите на екипа по управление на проекта. Координира комуникацията и взаимодействието с другите висши училища, партньори по проекта.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование; академичен опит в обучението на студенти и управлението в системата на висшето образование; опит в изпълнението на национални и международни проекти; организаторски и комуникационни умения; способности за работа в екип; работа с компютър и владеене на английски език.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подаване на Заявление за кандидатстване за Координатор на проекта за партньора Международно висше бизнес училище (Приложение 2);
 • Автобиография (CV).

3. Организатор на новата програма по „Кръгова икономика“, която ще бъде споделена и дигитализирана в партньора Международно висше бизнес училище

Кратко описание на длъжността: организира и координира изпълнението на дейностите по проекта, свързани с разработването на

съвместната нова програма за обучение на студенти по „Кръгова икономика“; Методически подпомага цялостното разработване на учебната документация (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми) на съвместната нова програма за обучение на студенти по „Кръгова икономика“; Ръководи и координира работата на експертите по проекта, свързани със съвместната нова програма за обучение на студенти по „Кръгова икономика“  Участва в срещите на екипа по управление на проекта. Координира комуникацията и взаимодействието с другите висши училища, партньори по проекта.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование; академичен опит в осъществяването на обучение на студенти; познаване с възможност за прилагане на действащата нормативна уредба в областта на съставянето на учебна документация и администрирането на учебния процес в областта на висшето образование; професионален опит при разработването и въвеждането на учебна документация; опит в изпълнението на национални и международни проекти; организаторски и комуникационни умения; способности за работа в екип; работа с компютър и владеене на английски език.

Необходими документи:

 • Подаване на Заявление за кандидатстване за Организатор на новата програма по „Кръгова икономика“, която ще бъде споделена и дигитализирана в партньора Международно висше бизнес училище (Приложение 3);
 • Автобиография (CV).

4. Организатор на новата програма по „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ в партньора Международно висше бизнес училище;Кратко описание на длъжността: организира и координира изпълнението на дейностите по проекта, свързани с разработването на съвместната нова програма за обучение на студенти по Сигурност на стратегически инфраструктури и производства; Методически подпомага цялостното разработване на учебната документация (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми) на съвместната нова програма за обучение на студенти по „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“; Ръководи и координира работата на експертите по проекта, свързани със съвместната нова програма за обучение на студенти по „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“; Участва в

срещите на екипа по управление на проекта. Координира комуникацията и взаимодействието с другите висши училища, партньори по проекта.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование; академичен опит в осъществяването на обучение на студенти; познаване с възможност за прилагане на действащата нормативна уредба в областта на съставянето на учебна документация и администрирането на учебния процес в областта на висшето образование; професионален опит при разработването и въвеждането на учебна документация; опит в изпълнението на национални и международни проекти; организаторски и комуникационни умения; способности за работа в екип; работа с компютър и владеене на английски език.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подаване на Заявление за кандидатстване за Организатор на новата програма по „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“, която ще бъде споделена и дигитализирана в партньора Международно висше бизнес училище (Приложение 4);
 • Автобиография (CV).

5. Старши експерт „Административно ръководство“;

Кратко описание на длъжността: управлява и контролира административните процеси, свързани с  изпълнението на дейностите по проекта. Ръководи и координира работата на  оперативните експерти и участва в срещите на екипа по управление на проекта. Координира комуникацията и взаимодействието с заинтересованите лица при изпълнението на дейностите по проекта.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование; административен опит в управлението на дейността на висшите училища; познаване с възможност за прилагане на действащата нормативна уредба в областта на висшето образование; опит в изпълнението на национални и международни проекти; организаторски и комуникационни умения; способности за работа в екип; работа с компютър.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подаване на Заявление за кандидатстване за Старши експерт „Административно ръководство“ (Приложение 5);
 • Автобиография (CV).

6. Експерт „Учебен процес“

Кратко описание на длъжността: организира и координира изпълнението на дейностите по проекта, свързани с обучението на студенти по новите съвместни програми. Участва в цялостното разработване на учебната документация (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми) на съвместните нови програми за обучение на студенти; Участва в срещите на екипа по управление на проекта. Координира комуникацията и взаимодействието с другите висши училища, партньори по проекта по отношение на съвместните нови програми за обучение на студенти.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование; административен опит в дейността на висше училище; познаване с възможност за прилагане на действащата нормативна уредба в областта на съставянето на учебна документация и администрирането на учебния процес в областта на висшето образование; професионален опит при разработването и въвеждането на учебна документация; организаторски и комуникационни умения; способности за работа в екип; работа с компютър.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подаване на Заявление за кандидатстване за Експерт „Учебен процес“ (Приложение 6);
 • Автобиография (CV).

7. Експерт „Административна дейност“

Кратко описание на длъжността: Съставя, оформя и съхранява всички необходими документи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта. Участва в срещите на екипа по управление на проекта. Координира комуникацията и взаимодействието с другите висши училища, партньори по проекта.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование; административен опит в дейността на висше училище; организаторски и комуникационни умения; способности за работа в екип; работа с компютър.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подаване на Заявление за кандидатстване за Експерт „Административна дейност“ (Приложение 7);
 • Автобиография (CV).

Срок за подаване на документите: 18 февруари 2022 г. на email: info@ibsedu.bg