ПОКАНА за избор на експерти за реализиране на дейности по „разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите висши училища“

Екип МВБУ
юли 20, 2022

ПОКАНА

за избор на експерти за реализиране на дейности по „разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите висши училища“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Уважаеми колеги,

Международното висше бизнес училище е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

С настоящата покана каним академичните преподаватели от Международното висше бизнес училище с професионална експертиза в областта на кръговата икономика и сигурността на стратегическите инфраструктури и производства да участват, като експерти в реализирането на дейност „разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите висши училища“.

Съвместните магистърски програми по „Кръгова икономика“ и „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ постигат оптималния баланс между различни видове компетентности, като включват хибридни учебни дисциплини, осигурявани от академични преподаватели от различни научни области, професионални направления и висши училища, чрез въвеждането на интердисциплинарност и проблемно базирано обучение. Подготовката на обучаваните студенти е насочена към удовлетворяване на актуалните изисквания на пазара на труда и осигуряването на висококвалифицирани специалисти.

В процеса на обучение се прилагат иновативни форми на преподаване и актуално учебно съдържание. Разработват се стандарти, инструменти и механизми за оценяване и валидиране на резултатите от обучението. Избраните експерти ще участват в разработването и въвеждането на учебни програми в:

  1. Магистърска програма „Кръгова икономика“, съвместно с партньорите по проекта – Бургаски свободен университет и Химикотехнологичен и металургичен университет;
  2. Магистърска програма „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“, съвместно с партньорите по проекта – Бургаски свободен университет и Химикотехнологичен и металургичен университет;

Изисквания към кандидатите:

  1. Академичен опит в осъществяването на обучение на студенти в ОКС „магистър“;
  2. Чуждоезикови знания, умения и компетенции;
  3. Познаване с възможност за прилагане на действащата нормативна уредба в областта на съставянето на учебна документация и администрирането на учебния процес в областта на висшето образование;
  4. Професионален опит при разработването и въвеждането на учебна документация – квалификационни характеристики на специалности, учебни планове и учебни програми;
  5. Научноизследователски опит и интереси в областта на посочените съвместни учебни програми.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Подаване на Заявление за кандидатстване (Приложение 1 );
  2. Автобиография (CV).

 

Срок за подаване на документите: 27 септември 2022 г. на email: [email protected]

 

За допълнителна информация, относно условията за кандидатстване за посочените позиции: доц. д-р Иван Андреев, email: [email protected]