Процeдура за избор на изпълнитeл с публична покана с наимeнованиe: „Закупуванe на цялостна ИКТ систeма за дигитална учeбна стая – 1 бр., Закупуванe на цялостна ИКТ систeма за дигитална учeбна лаборатория – 1 бр.“

Екип МВБУ
май 23, 2023

Международното висше бизнес училище – партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Закупуване на цялостна ИКТ система за дигитална учебна стая – 1 бр., Закупуване на цялостна ИКТ система за дигитална учебна лаборатория – 1 бр.“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”.

Приложените документи са както следва:

 1. Публична покана(изтегля се оттук);
 2. Проект на договор(изтегля се оттук);
 3. Техническа спецификация– Приложение 2 (изтегля се оттук);
 4. Указания и изисквания за подготовка на офертите(изтегля се оттук);
 5. Методика за оценяване на офертите (изтегля се оттук);
 6. Оферта образец – Приложение 1(изтегля се оттук);
 7. Сравнителна таблица – образец(изтегля се оттук);
 8. Справка за специфичен оборот(изтегля се оттук);
 9. Справка за общ оборот(изтегля се оттук);
 10. Справка за доставки (изтегля се оттук);
 11. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС- Приложение 3(изтегля се оттук);
 12. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС – Приложение 4 (изтегля се оттук);
 13. Декларация за подизпълнител – Приложение 5 (изтегля се оттук).