ЕРАЗЪМ+ форма за кандидатстванe

ЕРАЗЪМ+ форма за кандидатстванe

МВБУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2024-2025

ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИМАТ ОТ 22.03.2024 г. ДО 07.04.2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Допустими участници

 • Всички студенти от редовна, задочна и/или дистанционна форма, от 1-ви до 4-ти курс включително, записани за обучение в МВБУ, водещо до придобиване на призната образователна степен (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“);
 • Лица с българско гражданство, лица с двойно гражданство, лица официално признати за бежанци, лица без гражданство, постоянно или временно пребиваващи, с постоянна или временна адресна регистрация в България.

Продължителност на мобилността

 • Периодът на обучение в чужбина може да бъде от 2 до 12 месеца (или един академичен срок или триместър) физическа мобилност, без да се включва времето за пътуване;
 • Мобилността може да включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв, и да бъде организирана по различни начини в зависимост от контекста: дейностите могат да се осъществяват последователно или едновременно. За комбинацията се прилагат правилата за финансиране и за минимална продължителност на мобилността за обучение;
 • Периодът на физическа мобилност може да бъде прекъсван. Периодът на прекъсване не се отчита към продължителността на дейността за мобилност.

Обща допустима продължителност за всеки цикъл на обучение

 • Общата продължителност на периодите на мобилност, в които участва един студент, не може да превишава 12 месеца физическа мобилност максимум за всеки цикъл на обучение, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност.

Място (места) на изпълнение на мобилността

 • Студентите трябва да осъществяват своята дейност за физическа мобилност в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, различна от държавата на изпращащата организация и от държавата, в която студентът пребивава по време на своето следване.
 • Студентите, желаещи да осъществят мобилност с цел обучение е желателно да посочват повече от една приемаща институция/университет, за да имат по-големи шансове за класиране. Можете да направите своя избор на университет партньор на МВБУ по програма „Еразъм+“ от тук.

Изисквания към кандидатите и балообразуване

 • Периодът на обучение в чужбина трябва да бъде част от програмата за обучение на студента за придобиване на образователна степен.
 • Преди да подадат заявлението си за участие в Програмата, студентите следва да проверят сами дали желаните от тях университети предлагат дисциплини, максимално сходни с изучаваните от тях в МВБУ. Справка за предстоящите дисциплини, до края на следването, съгласно учебния план на съответната специалност, се издава по административен път, като отправите вашето искане за издаването й на имейл tzlatanova@ibsedu.bg
 • До участие в селекционната процедура се допускат само кандидатурите на студенти попълнили електронната апликационна форма пълно, коректно и в посочения срок.
 • В апликационната форма студентът задължително посочва желаните от него университети и начина, по който ще удостовери познанията си по чужд език, прилагайки един от посочените документи, доказващи степен на владеене на чужд език или заявявайки желание да се яви на изпит по английски език, който се организира специално за кандидатстване по Еразъм+.
 • За всеки чужд език кандидатите могат да удостоверят знанията си по един от следните начини:

          – оценка от държавен зрелостен изпит по езика;

          – сертификат за владеене на чужд език;

          – диплома за висше или средно образование с чуждоезиков профил (филология, педагогика, диплома за средно образование от гимназия с изучаване на чужди езици, или паралелка с чуждоезиков профил и др);

          – изпит по английски език (организира се специално за кандидатстване по Еразъм+)

Ако изберете да удостоверите чуждоезиковите си познания с един от гореизброените документи, е необходимо да го сканирате и приложите към апликационната форма. Ако изберете да се явите на изпит по английски език също следва да отбележите това. Изпитът проверява чуждоезиковата подготовка на кандидатите като очакваното ниво е съпоставимо с ниво B1/B2 по Европейската езикова рамка.

Сертификатите, които се приемат, както и начина на приравняване на посочените в тях нива и на оценките от ДЗИ и/ или диплома за висше или средно образование можете да видите тук.

 • За студенти от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс в ОКС „бакалавър“ и успешно положилите изпити от първи семестър на 1-ви курс в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, балът се формира от средния успех от обучението до момента и оценката на чуждоезиковите знания. За студенти в ОКС “магистър“, които към момента на обявяване на конкурса нямат положени изпити от първи семестър, балът се формира от оценката (общ успех от дипломата) за ОКС „бакалавър“ и оценката на чуждоезиковите знания. За студенти от 1-ви курс, ОКС „бакалавър“, които към момента на обявяване на конкурса, все още нямат положени изпити от първи семестър, балът се формира от балообразуващата оценка, с която е приет студентът в МВБУ и оценката на чуждоезиковите знания.
 • За кандидатите, които са заявили участие с два езика (приложили са документи за владеене на два чужди езика или за един чужд език различен от английски, но са заявили и желание за участие в изпити по английски език), се формират два състезателни бала.
 • Студентите с висок успех имат най-голям шанс да се класират за поставения на 1-во място (най-желан) университет. Студентите с по-нисък успех също се класират за мобилност, но е възможно да бъдат селектирани за поставения не на 1-во, а на 2-ро/4-то и т.н. място университет.
 • Периодът на обучение в чужбина ще Ви бъде признат посредством Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Онлайн езикова подкрепа (OLS)

 • Всеки студент участник в програма Еразъм+ е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. OLS е достъпна за следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, чешки, датски, полски, холандски, словенски, гръцки. OLS не е тест за оценка, а помощен инструмент за подобряване нивото на чужд език.

Индивидуална подкрепа за физическа мобилност — основни суми за дългосрочна мобилност

 • Безвъзмездни средства за индивидуална подкрепа могат да се отпускат на студенти за покриване на част от техните допълнителни пътни и дневни разходи във връзка с периода на обучение или стаж в чужбина.
 • Студентите и наскоро завършилите висшисти, които не получават подкрепа за пътуване по бюджетна категория, могат да изберат екологично пътуване. В такъв случай те ще получат еднократно средства в размер на 50 EUR като допълнителна сума към индивидуалната подкрепа и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване в двете посоки, ако е необходимо.
 • Студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности получават допълнителна сума към индивидуалната подкрепа от безвъзмездните средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ в размер на 250 EUR на месец. Приложимите критерии се определят на национално равнище от националните агенции след съгласуване с националните органи.
ГрупаДържаваМесечен грант (евр0/на месец)

Група 1

Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, Партньорски държави от регион 14 

600

Група 2

Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия Партньорски държави от регион 5

600

Група 3

Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Хърватия, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия

 540

Европейската комисия препоръчва използването на зелен транспорт (автобус, влак, кораб), като студентите могат да получат допълнителна еднократна финансова подкрепа в размер на 50 евро и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване в двете посоки

След изтичане на срока за подаване на заявления за участие, резултатите от селекционната процедура, ще бъдат обявени на сайта на МВБУ, а със селектираните студенти ще се проведе информационна среща по Програма Еразъм+, за която ще бъдат информирани допълнително на посочения от тях имейл в апликационната форма.  

Уважаеми студенти, в случай, че при изпращане на формата за регистрация не успеете да завършите процедурата, моля попълнете отново формата, като отворите страницата през браузър, различен от този, който сте използвали до момента. 

За въпроси и съдействие пишете на: erasmus@ibsedu.bg 

Choose from here: link
Briefly state the reasons why you wish to study abroad