Студeнтска мобилност с цeл обучeниe – изходящи студeнти

Студентска мобилност с цел обучение

Програма Еразъм + Ви дава възможност  да реализирате период на  мобилност с цел обучение по специалността си в друго висше училище в чужбина. Програмата се основава на сключени междуинституционални споразумения между университети в различни държави. Може да участвате в програма Еразъм +, ако успешно сте завършил/а първата година от следването си в Международно висше бизнес училище.  Периодът за обучение в чужбина може да бъде от 3 до 12 месеца. Един и същ студент има право да получи грант за мобилност с цел обучение общо до 12 месеца за всеки цикъл от своето обучение:

 • по време на първи цикъл ОКС „Бакалавър“
 • по време на втори цикъл ОКС „Магистър“
 • по време на трети цикъл на ОНС „Доктор“

Периодът на обучение в чужбина ще Ви бъде признат посредством Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Какво може да Ви предложи програма Еразъм +? 

 • По-добри възможности за работа: Като Еразъм студент Вие ще обогатите своето CV, с което ще покажете на своя бъдещ работодател, че притежавате качествата, които той търси – Вие не се притеснявате да се справяте с предизвикателствата, можете бързо да се приспособите към нова среда, можете да се разбирате и изграждате връзки с хора от различни култури.
 • Студентски живот: Програма Еразъм + Ви дава шанс да научите какво означава да си студент в друга страна не само на академично, но и на личностно ниво. Чрез този опит ще откриете приликите и разликите с живота в България и ще се учите от тях.
 • Приключение: Където и да отидете, едно нещо е сигурно – ще бъде приключение! Да живеете в чужда страна е напълно различно от това да сте турист. Става въпрос за откриването и разбирането на нов начин на живот, да се научте да общувате с хора от страни с различни културни особености и да изградите трайни приятелства.
 • Самоусъвършенстване: Животът и ученето в друга страна е предизвикателство. Ще Ви се наложи да се справяте с нови ситуации. Преодолявайки препятствия и научавайки се да управлявате собствения си живот в една друга култура ще изгради Вашата увереност  и самостоятелност – важни качества за Вашето самоусъвършенстване.
 • Забавление, забавление, забавление: много забавление, нови приятели и много нови емоции. Уастието в програма Еразъм + несъмнено е преживяване, което си заслужава.

   Всяка календарна година се провежда конкурс за селекция на студенти, съгласно двустранните договори сключени според изискванията на глава Трета. Актуалните бройки и изисквания към изходящата студентска мобилност с цел обучение се публикуват на официалната интернет страница на МВБУ.

   Еразъм+ координаторът публикува обява по предстоящ конкурс за набиране на заявления за кандидатстване, на официалната интернет страница на МВБУ или на друго подходящо място, с конкретните изисквания към кандидатите и сроковете за кандидатстване.

   Право на участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм +“, ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“ и право на индивидуален Еразъм + грант имат студенти, които отговарят на следните основни критерии: 

 • Студенти с българско (двойно гражданство). Гражданството се удостоверява с лични документи (лична карта или международен паспорт) издадени в Р България.
 • Всички студенти на МВБУ в процес на обучение в:

             – редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;

             – обучаващи се в образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър, доктор.

 • Студенти, които са успешно завършили първите два семестъра на обучението си и имат среден успех от следването до момента – не по-нисък от „Мн. добър 4.50“. За бакалаври се взема средният успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взема средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/държавния изпит. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и всички докторантски минимуми, взети до момента.
 • Студенти, които много добре владеят английски език или езикът, на който ще се осъществи обученето в приемащата държава.
 • Специалността на селектираните студенти следва да отговаря на областта на знание, за която е сключено двустранното споразумение, по която студентът кандидатства.

Студентите имат право да кандидатстват по всяко време на семестъра! Комисия по селекция се събира и разглежда подадените документи всеки месец или в месеца на постъпване на редовен пакет от документи за кандидатстване по студентска мобилност програма Еразъм+ към МВБУ!

Студентите заявяват своето желание за участие в конкурса като подават към Еразъм+ координатора следните документи

 • Справка за актуално студентско състояние и общ успех.
 • Автобиография на български и английски език. 
 • Мотивационно писмо на английски език на тема: ”Защо избирам студентска мобилност в посочения университет?”. 
 • Документ за владеене на английски език или друг чужд език, на който следва да се проведе обучението в приемащата институция.

Езикова подготовка се удостоверява с един от следните документи:

             – копие от диплома за завършена гимназия с изучаване на работния език на мобилността;

             – свидетелство за положени приравнителни изпити по работния език на мобилността в езикова гимназия (или друго училище);

             – международно признат сертификат за владеене на език.

   В случай, че студентът не притежава предходно посочените необходими документи, то същият следва да представи справка за общ успех от положени до момента изпити по чужд език в МВБУ, съответстващ на езика на мобилността. За да бъде класирано лицето следва да има среден успех от положените изпити по чужд език до момента – не по-нисък от „Мн. добър 4.50“.

 • Подаден формуляр за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по образец.
 • Разрешение от декана по образец.
 • Декларация за предишно участие в програма “Еразъм +”.

Със заповед на Ректора стартира селекционната процедура за набиране на студенти за мобилност между програмни и партниращи държави за следващата академична година, съгласно одобрени и финансирани от ЦРЧР бройки за мобилност. В заповедта се посочва комисия, която да прегледа представените документи, провери съответствието на кандидатите с критериите за оценка и проведе събеседване с тях (вкл. на английски език). Председател на комисията е Еразъм+ координаторът или упълномощено от него лице.

   Комисията извършва административна проверка на подадените документи, след което класира кандидатите в низходящ ред. Класирането се извършва по следните критерии:

 • Кандидатите трябва да отговарят на предходно посочените изисквания, като приоритет се дава на кандидати с по-висок среден успех от следването.
 • Mаксимално един невзет изпит. При изчисляване на успеха, невзетият изпит се счита за 2.00 и студентите се класират като резерви, като се задължават да изчистят задължението си до момента на попълване на апликационните формуляри.
 • Предимство имат лица с по-високо ниво на езикова подготовка по работния език на мобилността.
 • Предимство имат лицата, които кандидатстват за първи път по програмата.

   Одобрените от комисията кандидати преминават към процедурите за кандидатстване в избраната от тях институция-партньор. Всяка институция-партньор има свои собствени правила и процедури, включващи например попълване на формуляр за кандидатстване. Всеки европейски университет сам определя сроковете за кандидатстване. Приемът на студентите по програма „Еразъм +” се извършва около 6 месеца преди фактическото започване на студентската мобилност, съгласно подписаните двустранни споразумения.

   Студентът е приет за обучение в чуждестраннна институция-партньор, само когато има поименно писмено уведомление (покана) от приемащия университет и всички документи, необходими за периода на обучение, подписани от МВБУ и приемащия университет.

   Одобрените за участие в програмата студенти получават статут на Еразъм студент. Правата и задълженията на Еразъм студентите са отразени в Студентската Харта „Еразъм+“, публикувана на официалната интернет страница на МВБУ.

   Одобреният кандидат полага онлайн тест по работния език на мобилността в системата на ЕК Online Linguistic Support (OLS), в случай че този език се предлага за съответната година. При резултат B1 или по-нисък, се назначава онлайн курс на работния език в системата. При резултат B2 или по-висок, студентът по желание може да получи лиценз за онлайн курс на работния език или на местния език на приемащата държава.

   Участниците, чийто майчин език е работния език на мобилността, не следва да решават онлайн теста, който оценява езиковите им познания. Резултатите от теста ще са достъпни само за участника, МВБУ и Европейската Комисия.

   Онлайн тестът за оценяване на езиковите познания се провежда след като участникът вече е избран за мобилността, поради което резултатът от теста няма да повлияе върху решението дали да замине или не. 

Изисквания към участниците преди мобилността:

 • Участниците трябва да подготвят всички свои документи с Еразъм+ координатора и след това да правят хотелски резервации и да си осигуряват билети за пътуване.
 • Студентската мобилност по програма „Еразъм +“ покрива следните дейности в приемащата институция:

              – Периодът на обучение в приемащата инситуция е в редовна форма на обучение, независимо от формата на обучение в МВБУ. 

              – Минималната продължителност на периода на обучение по Студентска мобилност е 3 (три) календарни месеца (или един семестър). При съкращаване на този срок, дори и с 1 ден без наличие на форсмажорни обстоятелства, студентите са длъжни да възстановят на МВБУ изплатеният 3-месечен Еразъм-грант в пълен размер.

              –  За периода на обучение в европейските висши училища по програма Еразъм+ студентите не заплащат:

                             академична такса за обучение;

                             такса за регистрация в приемащата институция;

                             такса за полагане на изпити;

                             такса за достъп до лаборатории;

                             такса за ползване на библиотеки.

 • В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция.
 • По време на обучението в институцията-партньор студентът не се освобождава от задължението да заплaща редовните академични такси към институцията-бенефициент – МВБУ.

Преди началото на Еразъм+ мобилността се подготвят следните документи:

 • Индивидуален план за обучение (ИПО) на заминаващия студент, в който са посочени дисциплините през съответния семестър, съгласно учебния план в МВБУ, и дисциплините в приемащия университет, както и в кои семестри студентът ще слуша дисциплините, които не са покрити.
 • Индивидуалeн договор по Студентска мобилност по определен образец, подписан от двете страни и подпечатан от МВБУ.
 • Споразумение за обучение (Learning Agreement), представляващ тристранно споразумение за обучение, подписано от изпращащата институция, приемащата институция и студента, и се разменя сканирано, ако приемащият университет не е посочил друго.

             –  В споразумението се отразява индивидуалната програма за обучение на студента в приемащата институция. При избора на дисциплини се цели съдържателно съответствие с дисциплини от учебния план на студента в МВБУ. Не се избират дисциплини, които вече са изучени от студента преди началото на мобилността. В документа се описват всички подробности относно планираните дейности по мобилността в чужбина (включително кредитите, които трябва да бъдат придобити и които ще бъдат признати в МВБУ, както и начинът на изплащане на индивидуалните грантове (ИГ) съобразно финансовото споразумение с ЦРЧР).

             – За дипломантите и докторантите се определя временен научен ръководител в приемащия университет. Когато студентът заминава за пълен семестър и не цели разработване на дипломна работа или работа по дисертационен труд, той е задължен да покрие 30 ECTS кредита за семестъра.

             – Промяната в съдържанието на Споразумението за обучение е възможна, само в случай че е съгласувана между трите страни и не е извършена по-късно от един месец от пристигането на студента в приемащата институция.

 • Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност.
 • Пълномощно, с което Еразъм+ студентът упълномощява негов/нейн близък да го/я представлява и да подписва допълнителни споразумения и други документи по “Еразъм+” в негово/нейно отсъствие.

По време на мобилността студентът следва да представи на Еразъм+ координатора Arrival Certificate (по образец) – изпратен по електронна поща с подпис и печат от приемащата институция-партньор.

Студентът може да осъществи мобилността: 

 • С финансова подкрепа от средствата на ЕС;
 • Без финансова подкрепа (“zero grant”) от средствата на ЕС;
 • С финансовата подкрепа от средствата на ЕС, съчетана с период на безфинансова подкрепа от средствата на ЕС;
 • Подкрепа на участник със специални потребности. 

   Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Грантът не е стипендия, той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността, а се изчислява като месечна ставка.

   Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за допустимия по програмата период на обучение в институцията партньор от минимум 3 и максимум 12 календарни месеца.

Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на обучение по програма „Еразъм+“. Окончателният размер на финансовата подкрепа за периода на мобилността се определя от МВБУ, посредством умножаване на реалната продължителност на мобилността в дни/месеци по определената за съответната приемаща държава дневна/месечна ставка. В случай на непълни месеци финансовата помощ ще бъде изчислена посредством умножаване на броят на дните от непълния месец по 1/30 от единичната ставка за месец.

   Уравнителната схема за реалния престой по Студентска мобилност с цел обучение е неприложима към мобилности с продължителност по-малка от 3 календарни месеца. Всеки престой под 3 календарни месеца е нелегитимен за секторна програма „Еразъм+“ и предоствянето за такъв период на обучение Еразъм средства подлежат на пълно възстановяване.

   При самоволно прекъсване на практиката, преди да изтече минимално установеният срок на мобилността, студентът възстановява изцяло получения грант. Това не се отнася за студенти, възпрепятствани да завършат планираната мобилност в чужбина поради здравословни причини или форсмажорни обстоятелства, за които са уведомили своевременно Еразъм+ координатора.

   В случай, когато Еразъм студент преустанови периода на обучение в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни или други основателни причини, същият следва своевременно да уведоми Еразъм+ координатора. В подобна ситуация, както и ако студентът е осъществил период на престой, по-малък от минимално установения от ЦРЧР, Еразъм+ координаторът е длъжнен веднага да уведоми писмено ЦРЧР и да изиска от студента незабавно възстановяване на сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.

  МВБУ гарантира правото на студенти, получаващи стипендия по силата на националното законодателство да продължат да получава индивидуална стипендия, независимо от участието им в студентската мобилност по програма „Еразъм +“.

   Индивидуалният грант, както и изискванията за възстановяването му, се посочват в Индивидуалния договор по Студентска мобилност по определен образец.

   В случай, че се налага получаване на виза, Еразъм+ координаторът изисква от партньорската институция, с която училището има сключено споразумение за мобилност, покани за студентите, които са приети за обучение по програмата. Поканите трябва да бъдат съобразени с изискванията на посолствата на страните, където ще се провежда обучението. Участниците се информират в съответните посолства относно необходимите документи за получаване на виза.

   В случай на задължително заплащане на застраховки и визи (там където е необходимо) това следва да се извършва със средствата от индивидуалния грант на студента.

  Студентът се задължава да се застрахова за сметка на отпуснатата му финансова подкрепа по Договора за всички видове задължителни застраховки, необходими за провеждане на обучението му в страната домакин.

  Студентът има право и е препоръчително да се застрахова и по допълнителни незадължителни видове застраховки за сметка на полученото финансиране, ако това е изгодно и финансово целесъобразно, с оглед на изпълнението на обучението и с цел спестяване на възможни възникнали по-големи разходи. Такива застраховки могат да бъдат тип „Медицински разходи в чужбина”, „Злополука”, “Гражданска отговорност на физическо лице към трети лица” и др.

  Европейска здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, му осигурява и улеснява достъпа до безплатно медицинско лечение в страната домакин, когато тя е членка на ЕС. За повече информация Студентът може да се обърне и към НЗОК на Р България – http://www.nhif.bg/web/guest/85. Покритите лимити и отговорности при лечение се уреждат съгласно действащите европейски регламенти за социална сигурност в областта. Европейската здравноосигурителна карта не покрива специфични медицински интервенции и следва да се сключват допълнително необходимите застраховки за целта, ако такава необходимост е налице.

  Всички участници сами осигуряват билетите си за транспорт и хотелски резервации. Преди да правят хотелска резервация и закупуване на билети за пътуване, участниците трябва да са съгласували всички документи с Еразъм+ координатора. При несъблюдаване на този ред всички разходи са за тяхна сметка.

  В срок от 10 работни дни завърналите се студенти предоставят на ECTS и Еразъм+ координатора копие на всички документи, удостоверяващи продължителността, хорариума и получените оценки от обучението в приемащата институция. Студентите, разработвали дисертационен труд, представят отзив по образец, който се подписва от научния ръководител в приемащия университет. Резултатите от обучението се отразяват в “Заключителен протокол/декларация за обучението, проведени в чужбина по програма Еразъм+”. В протокола оценките се записват както в ECTS системата, така и в шестобалната система, като за брой кредити по дадена дисциплина се записва броят кредити по учебния план на студента в МВБУ. Резултатите от проведеното обучение в чужбина съгласно протокола/декларацията се записват в студентската книжка и в главната книга, и се заверява от Декана на МВБУ.

  След завръщането си участникът трябва да попълни и представи Онлайн Еразъм + финален отчет най-късно до 30 календарни дни след края на периода на мобилността. Финалният отчет се изпраща електронно на студента/докторанта от Европейската комисия. МВБУ може да изисква пълно или частично възстановяване на финансовата подкрепа от студентите, които не са попълнили и подали онлайн отчета. 

  При разминаване в датите между сертификата за престой и билетите, се отчита по-краткият отрязък от време (за начало на мобилността се приема по-късната дата, а за край на мобилността се приема по-ранната дата).

Необходимите документи за признаване на мобилността се изготвят заедно с Еразъм координатора на МВБУ.

Участие в проекти за студентска мобилност с цел обучение могат да вземат изпращащи и приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за висше образование.Номерът на Университетска Харта „Еразъм Плюс” на Международно висше бизнес училище е 245851-LA-1-2014-1-BG-E4AKA1-ECHE, а Еразъм кодът на университета е BG BOTEVGR02.

Международно висше бизнес училище има сключени двустранни споразумения за преподавателска мобилност с цел обучение и преподаване със следните университети

Необходимите документи за признаване на мобилността се изготвят/съгласуват заедно с Еразъм координатора на МВБУ.

Очаквайте информация за свободните студентски мобилности за академичната 2022/2023 година. 

 

За повече информация:

Институционален Еразъм+ координатор: гл. ас. д-р Ирина Топузова

Е-mail: itopuzova@ibsedu.bg

 Офис Еразъм на МВБУ:

ул. Винсент ван Гог 7,

ЦДО, гр. София 1407

 

Студентска еразъм харта

Разрешение от декана по образец

Формуляр за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по образец

Декларация за предишно участие в програма “Еразъм +”

Документи за признаване на отпуснат и усвоен грант по Студентска мобилност с цел обучение

Индивидуални месечни грантове по програма „Еразъм +“ мобилност на студенти с цел обучение

Срокове за номинация по партньорски институции