Входящи студeнти

Представяне

Входящи студенти

МВБУ предлага на студенти от университети партньори възможност да учат в България и да се докоснат до българската култура и образователна система, без да се налага да заплащат допълнителна такса за обучение.

 

Студентска Мобилност

Студентите имат възможност да прекарат период от своето обучение в университет от програмна или партнираща страна в рамките на уредените в споразумението между институциите условия. Те получават субсидия, наречена„грант“, която има за цел да подпомогне студентите в разходите им за обучение в друга страна като пътуване, езикова подготовка и да покрие разликите в стандарта на живот. Сумата зависи от няколко елемента и е различна за различните страни. Тя се определя ежегодно в зависимост от стандарта на живот в съответната страна.

Пълното академично признаване на периода на обучение в чужбина трябва да бъде осигурено преди заминаването чрез сключване на споразумение за обучение.

 

Критерии

Има няколко критерия, на които Вие, като Еразъм студент трябва да отговаряте:

 

  • между МВБУ и изпращащата институция трябва да има сключен договор за обучение по образец в два екземпляра, подписани и подпечатани от официалния представител на МВБУ и на изпращащия университет (inter-institutional agreement);
  • да бъдете номиниран от своя изпращащ университет;
  • да имате добри академични резултати;
  • да имате задоволително ниво на владеене на английски език.

 

Кандидатстване

За да бъдете Еразъм студент в МВБУ, Вие първо трябва да се свържете с Еразъм координатора във Вашия университет, след това да изчетете и попълните формата за кандидатстване и да я изпратите на посочените контакти преди крайните срокове:

 

Допълнителни документи към формата за кандидатстване:

  • Автобиография на английски език.
  • Мотивационно писмо на тема „Защо искам да осъществя еразъм мобилност с цел обучение в Международно висше бизнес училище?“.
  • Сертификат за владеене на английски език или доказателство за нивото на владеене на езика.

 

Потвърждение и прием

След като Вашата кандидатура бъде одобрена, Вие ще получите „Писмо за одобрение“ на посочената от Вас електронна поща или на електронната поща на еразъм координатора на изпращащата институция.

 

В случай на одобрение на кандидата допълнително се представят:

  • Копие на паспорт/ лична карта.
  • Копие на европейска здравна карта или копие на здравна застрахователна полица.
  • Академична справка на английски език (в случай на необходимост).

Разходите по настаняването и издръжката на входящите студенти са за сметка на грантовете на студентите, получени от университета-партньор, при условия, равни на тези за българските студенти и уредени със съответните правилници.

При наличие на промени в предварително изготвения договор за обучение, в срок до един месец след пристигане на студента, координаторът нанася промените в съответния раздел от Договора за обучение, където се посочва кои дисциплини отпадат и кои се заменят с други, като ясно се упоменава броя на ECTS кредитите на новите дисциплини. Този документ се подписва от ECTS координатора.

 

Академична справка

След приключване на обучителния период се изготвя Академична справка по образец на ЕК. Справката се изготвя в два оригинала и се заверява от ECTS координатора.

На приключилите обучението си гостуващи студенти, Еразъм+ координаторът изготвя Потвърдително писмо с датите на престоя им.

За да бъде издадена Академична справка и Потвърдително писмо/Arrival-departure certificate за учебния престой на студента в МВБУ, студентът представя на Еразъм+ координатора служебна бележка за липса на задължения към библиотеката. Академичната справка и Потвърдителното писмо/Arrival-departure certificate се предават на студента в последните 3 дни от престоя, или ако не са готови – изпращат му се след отпътуването.

 

Програми за обучение

Подробна информация относно програмите за обучение в МВБУ може да намерите в курсовия каталог, както и да ги съгласувате с институционалния Еразъм координатор на МВБУ.

 

Еразъм+ координатор: Пламена Господинова

Т:+359 2 907 82 31 / +359 898 624 469

Е-mail: [email protected]

 

Офис Еразъм на МВБУ:

ул. Винсент ван Гог 7,

ЦДО, гр. София 1407

Формуляр за кандидатстване:


Полезна информация:

Пътеводител на входящия Еразъм студент

 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/BubbleCapital/index.html?lg=en

https://www.visitsofia.bg

https://www.lonelyplanet.com/bulgaria/sofia

https://wikitravel.org/en/Sofia