Проект: Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност.

Бенефициент: Международно висше бизнес училище

Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г.

Срок на проекта: от 16.11.2021 г. до 16.11.2024 г.

Бюджет на проекта: 119 360 лв.

Анотация на проекта:

Актуалност на изследваната проблематика:
Феноменът на глобалните вериги за добавяне на стойност не е нов в световната практика и е обект на научен интерес от 70-те години на миналия век. Счита се, че ефективната глобална верига на добавена стойност може да има положително въздействие върху бизнеса и фирмения растеж. Контролът върху веригата подпомага глобалните лидери да създадат възможности за местните производители да подобрят позицията си в нея. Изследвания на ОИСР сочат, че глобалните вериги за добавяне на стойност генерират значителни икономически ползи както за участващите компании, така и за националните и регионалните икономики, в рамките на които те са позиционирани. Ползи могат да извличат както големи водещи компании, така и малки фирми от развиващи се държави.

Цел на проекта:
Разработване и апробиране на Модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност. На тази основа ще се анализират измеренията на въздействие от дейността на двете глобални вериги за добавяне на стойност върху конкурентоспособността на регионите, на територията на които са локализирани включените в тях български фирми.

Постигането на тази цел ще допринесе за разширяването на научното знание в изследваната област съгласно изискванията на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, като същевременно ще подкрепи прилагането на стратегическата рамка на страната в областта на интелигентната специализация, икономическата трансформация и дигитализацията на производствените процеси.

Обект на изследване:
Глобалните вериги за добавяне на стойност, разглеждани като система от стопански субекти и процеси, обединени по етапи на добавяне на стойност и разположени на територията на различни национални и регионални икономики. Те ще бъдат изследвани в контекста на въздействията, които имат върху регионалната конкурентоспособност чрез развитието на иновационния си потенциал.

Екип:

Доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева, МВБУ – ръководител на научния колектив, ръководител на работни пакети 1 и 2 с участие във всички работни пакети

Проф. д-р Теодора Маринова Георгиева, МВБУ – ръководител на работен пакет 5 и учен с участие във всички работни пакети

Проф. д-р Ирина Стефанова Цакова, МВБУ – ръководител на работен пакет 3 и учен с участие във всички работни пакети

Доц. д-р Недка Кирилова Гатева, МВБУ – ръководител на работен пакет 4 и учен с участие във всички работни пакети

Андриан Георгиев Георгиев, докторант МВБУ с участие във всички работни пакети

Александър Веселинов Лалов, студент МВБУ с участие във всички работни пакети

Иван Мирославов Иванов, студент МВБУ с участие във всички работни пакети

Vita Juknevičienė, associate professor, research fellow, PhD(Šiauliai Academy, Vilnius University, Lithuania) – учен от чужбина с участие във всички работни пакети

За повече информация: https://innovaluechain.eu/