-

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти с иновативно мислене и рационални подходи, относно съвременното данъчно облагане на различните икономически субекти и дейности. В процеса на обучение се формират специализирани знания и практико-приложни компетенции за данъчния процес и административните процедури свързани с него, данъчната система и нейната правната регулация, данъчното право на Европейския съюз, в т.ч. специфични данъчни режими, технологията и дигитализацията на процесите за контрол върху дейността на предприятията. Учебният план на програмата е в пълно съответствие на актуалните изисквания за професионална реализация в областта на данъчната администрация и контролната система.

 Знания и компетенции

Фокусът в магистърската програма се поставя върху изграждане на умения за: анализиране, тълкуване и прилагане на нормите от данъчното, валутното и митническото законодателство; интердисциплинарен подход при решаване на практически проблеми, свързани с приложение на данъчния и финансов контрол; формиране на способности за вземане на решения за прилагане на един или друг метод на контрола в зависимост от оценката на риска и конкретната ситуация на прилагане на контролното въздействие.
Възможностите за кариерно развитие на успешно завършилите магистърската програма, студенти са свързани със заемане на функционални, ръководни и експертни длъжности в системата на данъчната администрация и контрол, сред които се отличават: ръководител/инспектор в контролните институции (Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Сметна палата), анализатор в икономически и финансови структури в областта на държавната администрация и частния сектор, данъчен консултант, вътрешен одитор в публичния сектор.

 Форма на обучение: 

 Задочна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Данъчно облагане на икономическите агенти
 • Валутен и митнически контрол
 • Данъчни процедури и администрация
 • Осигурителни схеми
 • Електронни системи в данъчната администрация
 • Данъчно право
 • Събиране на публични вземания
 • Конфликтност в данъчния контрол

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Финансово управление и контрол в публичния сектор
 • Анализ на финансовите отчети
 • Вътрешен контрол
 • Професионална етика в счетоводството и одита

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение