банки

Финансова помощ

Студентско кредитиране. Банки

Студентските кредити са напълно гарантирани от държавата (без обезпечение от страна на родители), нисколихвени (с годишна фиксирана лихва), без такси и комисионни, дългосрочни (изплащането им започва след завършване на редовното обучение). 

Кой може да кандидатства за кредит?

Всеки студент или докторант, който:
• е български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
• не е навършил 35 години;
• обучава се в редовна форма;
• няма придобита същата образователно-квалификационна степен;
• не е отстранен и не е прекъснал обучението си.

Кои са видовете кредити по този закон?

Кредит за заплащане на таксите за обучение;

Кредит за издръжка.

Кои банки отпускат кредити по този Закон?

Банките, подписали договор с Министъра на образованието и науката са Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Юробанк България АД, Първа инвестиционна банка АД, Българо-американска кредитна банка АД, Инвестбанк АД, Обединена българска банка АД

Кога и как студентът ще трябва да връща кредита?

Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителния план, уговорен между страните – последната предвидена дата за явяване на държавен изпит.
Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Вижте повече за възможностите за студентско кредитиране, нормативната уредба и необходимите документи на сайта на Министерство на образованието и науката на Република България.