Финанси и инвестиции

Целта на магистърската програма е подготовката и осигуряването на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически компетенции за всички структури на финансовата система в България и Европейския съюз, които успешно да се реализират в областта на финансовите инвестиции и финтех компании.

Форма на обучение: дистанционна
Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)
Език на преподаване: български
ECTS кредити: 90 ECTS 

Магистърската програма по „Финанси и инвестиции” споделя приоритетите и отразява стратегическите цели и задачи на МВБУ, свързани с образователната и научноизследователската дейности. Програмата е в съответствие с нормативната база и изискванията на НАОА за обучение в ОКС „магистър“, със Закона за висшето образование, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) и правилниците на МВБУ.

Програмата се реализира и администрира чрез разработена учебна документация и учебни програми, ориентирани към придобиването на знания и умения и изграждане на лични и професионални компетенции, съобразени с Националната квалификационна рамка на Република България, Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Програмата по „Финанси и инвестиции“ включва прецизирани и актуални за практиката модули от дисциплини. Те са подбрани съобразно съвременните национални потребности и европейски изисквания в областта на финансите, надграждащи знанията на студентите, логически последователно изложени и подходящо разпределени в три семестъра. Осъществяването на качествено обучение се обезпечава от висококвалифицирани преподаватели и специалисти, което гарантира успешна реализация на пазара на труда на завършилите магистърската програма в съответствие с целите и мисията на МВБУ да създава конкурентноспособни специалисти на международно ниво. В процеса на обучение широко се използват интерактивни методи за обучение комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Предлагаме подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността. Предоставяме възможности за включването на студенти в екипи за работа по проекти за научни и практически изследвания.

Задължителни

 • Финансово право
 • Финансов анализ
 • Техники за финансиране на активи и ценни книги
 • Моделиране на финансови процеси
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Финансови деривати
 • Управление на инвестиционни портфейли
 • Финансови посредници
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Управление на риска/Финансов инженеринг и прогнозиране
 • Финансово бюджетиране/Алтернативни инвестиции

Факултативни

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Теоретични знания за:
• нормативната уредба в областта на финансовото право;
• инвестициите в капиталови, дялови и дългови инструменти;
• опции, фючърси, лихвени, валутни и други финансови деривати;
• фундаментален и технически анализ на инвестиционните инструменти и пазарите;
• управлението на риска;
• инвестиционното банкиране; управлението на инвестиционни проекти в реалния сектор.

Практически умения и компетенции за:
• анализ на пазарните инструменти;
• оценка състоянието на финансовите пазари и тяхното предвиждане;
• управление на инвестиционни фондове и временно свободни капитали;
• изграждане и управление на портфейли от ценни книжа;
• дългосрочно и краткосрочно финансиране на икономическите агенти;
• управление на валутни и лихвени позиции и операции на фирмите и банките;
• инвестиции в ценни книжа и капиталово-бюджетни проекти;
• изграждане на инвестиционни стратегии за защита от фондов, лихвен и валутен риск. 

• инвестиционен посредник, инвестиционен банкер;
• кредитен инспектор във финансово-брокерските къщи и финансово-кредитните институти;
• инвестиционен посредник във финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове);
• финансов аналитик в малките и средни предприятия и големите фирми;
• държавен експерт в системата на Министерство на финансите;
• корпоративен финансов мениджър;
• държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации. 

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Финанси и инвестиции“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.