Кръгова икономика и предприемачество

Кръговата икономика е от съществено значение в контекста на ограничените природни ресурси, екологичните предизвикателства и необходимостта от устойчиво развитие. Този модел на икономика цели да минимизира отпадъците и да оптимизира използването на ресурсите, намалявайки така вредните въздействия върху околната среда. Кръговата икономика стимулира икономическата ефективност, подкрепя иновациите и създава нови бизнес възможности, като същевременно отговаря на нарастващата обществена нужда от социална отговорност и устойчивост.

Целта на магистърската програма „Кръгова икономика и предприемачество“ е да ви подготви да бъдете бъдещите предприемачи и лидери.  Развива вашите знания и умения да прилагате нейните принципи, да създавате иновативни бизнес модели, да трансформирате традиционните практики в устойчиви, екологосъобразни и икономически ефективни решения, като по този начин допринася за устойчивото развитие на обществото. 

Ако опазването на околната среда и устойчивото развитие е вашата кауза, ако искате да бъдете част от новото поколение предприемачи, тогава ви очакваме в магистърската програма по „Кръгова икономика и предприемачество“! Присъединете се към нас, за да разширите своите знания, да развиете своите умения и да станете част от глобалното движение за устойчиво бъдеще!

Теоретични знания за:

 • теории, концепции, принципи и закономерности в областта на кръговата икономика и устойчивото развитие;
 • същността и подходите за осъществяване на предприемачество, финансиране и отчетност, правни аспекти на бизнеса и устойчивото му развитие;
 • оценка на околната среда и технологиите, както и за същността и управлението на процесите на рециклиране;
 • оценката и управлението на риска, познаване на европейски стратегии и практики;
 • областта на системите за управление и комуникации.

Практически умения и компетенции за:

 • събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от областта на кръговата икономика и устойчивото развитие;
 • създаване на бизнес планове и модели, които ефективно интегрират принципите на кръговата икономика, подобрявайки ефективността и екологосъобразността;
 • планиране, изпълнение и оценка на проекти, свързани с кръговата икономика;
 • анализиране на процеси и продукти и намиране на решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия, в контекста на тяхната екологична устойчивост и социално въздействие;
 • иницииране на промени и управление на процесите на развитие в сложни условия;
 • прилагане на иновативни подходи за решаване на екологични и социални проблеми в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации;
 • формулиране на адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост;
 • работа в сложна и непредвидима среда, изискваща решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори.

Завършилите магистърската програма по „Кръгова икономика и предприемачество“ имат възможност за професионална реализация във всички бизнес организации, нестопанския сектор и държавните институции на различни управленски и експертни равнища и длъжности.

Те могат да заемат позиции на:

 • консултанти и експерти по проблемите на кръговата икономика и устойчивото развитие;
 • висококвалифицирани специалисти по икономика и управление в местните и държавни управленски структури;
 • специалисти в структурите на частния бизнес, малките и средни предприятия, както и по-големите фирми и корпорации в индустрии, свързани с кръговата икономика;
 • анализатори и изследователи на проблемите на кръговата икономика на равнище предприятие, сектор, регион, държава, интеграционен съюз.

Форма на обучение: редовна и задочна

Продължителност на обучение: 1 години (2 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 60

Съответствие с Нормативната база: Програмата стриктно следва изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), Закона за висшето образование в България, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), и правилниците на МВБУ.

Съответствие с Европейските стандарти: Програмата е съобразена с Националната квалификационна рамка на Република България и Европейската квалификационна рамка (ЕКР). 

Интегрирани и актуални модули: Предлаганите дисциплини са актуални и съобразени със съвременните европейски изисквания, което гарантира подготовката на висококвалифицирани специалисти. 

Качествено обучение: Осигурява се от висококвалифицирани преподаватели и специалисти от МВБУ, от други български университети и от  практиката. В преподавателския екип са включени специалисти, завършили МВБУ, което създава приемственост в обучителния процес.

Иновативни методи на обучение: В процеса на обучение се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др., а на студентите се предлага подкрепяща академична среда, толерираща равнопоставеността.

Задължителни

 • Правни аспекти на ЕС на политиката за кръгова икономика
 • Комуникационна политика
 • Финанасиране и отчетност на кръговата икономика
 • Управление на проекти
 • Управление на иновациите в кръговата икономика
 • Предприемачество в кръговата икономика
 • Магистърски семинар

Избираеми

 • Потребителско поведение в кръговата икономика/Оценка на въздействието на околната среда и технологиите
 • Финансови стратегии на ЕС/Рециклиране и преработка  за кръгова икономика

Факултативни

Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Дипломна работа/Държавен изпит

Започнете своя път към успеха в кръговата икономика и предприемчеството с МВБУ! Ако обмисляте кариера в тази иновативна и динамична област на, МВБУ е мястото за вас.

Ние не само ви помагаме да постигнете целите си, но и ви подкрепяме във всяка стъпка по пътя към вашето професионално усъвършенстване.

Независимо дали целите да напреднете в кариерата си, да увеличите доходите си или да промените професионалната си посока, при нас ще намерите всичко необходимо за вашия успех:

Програми, създадени за бизнеса: Нашите програми са специално разработени, за да отговорят на актуалните нужди на бизнеса, като ви подготвят за успех в многофункционалния днешен бизнес свят.

Индивидуален подход и персонално внимание: Всеки студент при нас получава индивидуално внимание и подход, което гарантира най-доброто обучение.

Сплотена общност и мрежа от контакти: Присъединете се към нашата общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, които ще ви подкрепят и помогнат да развиете вашата креативност и лидерски потенциал.

Преподаватели с практически опит: Нашите преподаватели са професионалисти с богат практически опит, които ще ви водят през реални бизнес казуси и проекти.

Портфолио от практически проекти: Обучението по дисциплините в областта на кръговата икономика и устойчивото развитие обхваща целия период на обучение и всяка от тях завършва с практическо задание, което изгражда и обогатява вашето портфолиото. То е доказателство за вашите умения и ще бъде ценно при кандидатстване за работа.

Гъвкаво обучение: Нашите програми са проектирани да се вписват идеално във вашия зает график.

Финансова подкрепа: Предлагаме различни възможности за финансиране, включително студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите и стипендии.

Международно признание: Получете диплома, която е призната в целия свят.

Център за кариерно развитие: Възползвайте се от нашите услуги за кариерно развитие, които ще ви помогнат да постигнете професионалните си цели.

Възможности за обучение в чужбина: Като част от програма „Еразъм+“, имате възможност за обучение в чужбина и разширяване на своята международна перспектива.

При нас, успехът е съвместна цел. Присъединете се към МВБУ и направете следващата стъпка в своята кариера!

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „магистър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите магистърската програма по „Кръгова икономика и предприемачество“ могат да продължат обучението си в ОНС „доктор“.