представяне

Представяне

Какво е програма ЕРАЗЪМ+?

Програма Еразъм + дава възможност на всеки студент да реализира период на мобилност с цел обучение или практика по специалността си в чужбина.
Програмата финансира пътуването, престоя и ежедневните разходи, които ще направи студента по време на мобилността си.

Мобилност с цел обучение

Програмата за обучение се основава на сключени междуинституционални споразумения между университети в различни държави. Може да участвате в програма Еразъм +, ако успешно сте завършили първата година от следването си в Международно висше бизнес училище. Периодът за обучение в чужбина може да бъде от 3 до 12 месеца. Един и същ студент има право да получи грант за мобилност с цел обучение общо до 12 месеца за всеки цикъл от своето обучение: бакалавър, магистър или доктор.

Периодът на обучение в чужбина ще Ви бъде признат посредством Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Право на участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм +“ имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

• Студенти с българско (двойно гражданство).
• Всички студенти на МВБУ в процес на обучение в:
– редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;

– обучаващи се в образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър, доктор.

• Студенти, които успешно са завършили първите два семестъра на обучението си и имат среден успех от следването до момента – не по-нисък от „Мн. добър 4.50“.
• Студенти, които добре владеят английски език или езикът, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Студентите имат право да кандидатстват по всяко време на семестъра.

Комисия по селекцията се събира и разглежда подадените документи всеки месец или в месеца на постъпване на редовен пакет от документи за кандидатстване по студентска мобилност програма Еразъм+ към МВБУ.

Вижте повече информация и се свържете с координатора по програмата.

Мобилност с цел практика

Програма Еразъм + дава възможност на студенти, докторанти и наскоро завършили студенти да реализират период на мобилност с цел практика в предприятие или организация в друга участваща в Програмата държава.

Практиката може да бъде реализирана и в трите степени на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска) с продължителност от 2 до 12 месеца за всяка степен. Наскоро завършилите висше образование студенти могат да участват в този вид мобилност като кандидатстването трябва да бъде осъществено докато участниците все още имат студентски права, а практиката да се реализира до една година от тяхното завършване.

Право на участие в студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм +“ имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

• Студенти с българско (двойно гражданство) или граждани на държава, участваща в Програма „Еразъм+“.

• Всички действащи студенти и докторанти редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.
• Преди началото на практиката да имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в ОКС „бакалавър“.

• Студенти, които имат среден успех от следването до момента – не по-нисък от „Мн. добър 4.50“.

• Наскоро завършили студенти.

Студентите могат сами да намерят организация, в която да проведат практика. Приемащ работодател по програма Еразъм + може да бъде всяко висше учебно заведение или всяка публична или частна организация, която предлага възможности за труд.

Вижте повече информация и се свържете с координатора по програмата